I januari beslutade Arbetsmiljöverket att Stockholms läns landsting ska betala 300 000 kronor i vite varje gång Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tar in överbeläggningar utan att det skett en bedömning av arbetsmiljörisken, och lika mycket när man bryter mot regeln om minst 80 centimeter mellan sängarna.
Sjukhuset håller visserligen med om att överbeläggningar är ett problem ur patientsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt men anser att Arbetsmiljöverkets beslut är kontraproduktivt. I överklagandet till länsrätten skriver sjukhuset att »givet att kliniken eller sjukhuset åläggs viten för oundvikliga överbeläggningar finns en risk att ekonomiska hänsyn kan komma att påverka patientsäkerheten negativt«.
Vitesföreläggandet är dock ställt till landstinget, inte till sjukhuset, än mindre till kliniken.
Kommer landstinget att låta eventuella viten drabba sjukhuset?
– Vi har tagit upp den frågan med landstinget men ännu inte fått något besked. Men om det skulle resultera i att pengarna hamnar på sjukhuset då får vi göra listor på dem vi måste avskeda för att klara vitena, och det drabbar direkt patientsäkerheten, säger Stefan Engqvist, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
Leif Åkerberg, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt, tycker inte att argumentet från sjukhuset är trovärdigt.
– Det här är ett krav riktat mot Stockholms läns landsting. Vi utgår från att ansvariga politiker nu tänker över situationen eftersom det är känt att det kommer att ske fortsatta kontroller om överbeläggningar på de andra akutsjukhusen i Stockholm.
Den andra invändningen från sjukhuset är att det är orimligt att kräva riskbedömningar i direkt anslutning till överbeläggningar, eftersom dessa oftast inträffar utanför kontorstid när bemanningen är knapp. I stället vill man att det ska räcka med en enkel bedömning som följs upp av en djupare analys senare.
Invändningarna verkar handla mer om ifall beslutet är lämpligt än om det är lagligt, vilket länsrätten har att pröva.
– Nej, jag håller med. Jag tror att man överklagar bara för att skjuta upp tillsynsmyndighetens rätt att agera i frågan, säger Leif Åkerberg.