Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har ur etiskt och juridiskt perspektiv granskat frågan om omskärelse av små pojkar på icke-medicinska grunder och kommit fram till att sådan är svårförenlig med respekten för patientens integritet och rätt att vara med och bestämma om handlingar som berör honom eller henne. Icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar kan också strida mot FN:s konvention om barnets rättigheter.
Eftersom omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp säger Läkaresällskapet i ett utlåtande att läkare bör avvakta med åtgärden till dess barnet självt kan ge sitt samtycke. Man konstaterar också: »Ingrepp som inte görs av medicinska skäl ingår inte i landstingens obligatoriska åtagande.«
Med hänvisning till barnets bästa gick Sveriges Kommuner och landsting, SKL, våren 2009 ut med en rekommendation om att alla landsting bör erbjuda omskärelse av pojkar, även där den inte är medicinskt motiverad. Risken finns annars att ingreppen utförs av obehöriga utan smärtlindring och god hygien.
Flera landsting trotsar SKL:s rekommendation och har beslutat att inte erbjuda icke-medicinskt motiverad omskärelse.