På ett år har andelen
patienter med vård­relaterade infektioner på Södersjukhuset i Stockholm minskat från 10,6 procent till drygt 6 procent inom somatisk slutenvård, en minskning som motsvarar drygt 2 000 patienter räknat på samtliga vårdtillfällen under året (2009). Genomsnittet för landets samtliga sjukhus var cirka 9 procent.
– Det har varit ett mång­årigt och målmedvetet arbete som lett till att vi lyckats skapa en kultur på sjukhuset som lägger stort fokus på hygienfrågor, säger chefläkare Eva Tillman på Södersjukhuset.
– Redan 2001 tog vi beslut om att samtliga patientsängar skulle ha behållare med handsprit, och därefter har vi successivt tagit nya steg med internutbildning, hand­hygien- och klädkampanjer etcetera. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med läkare och sköterskor på Vårdhygien Stockholms län.
I dag följer över 90 procent av personalen reglerna för klädval, vilket bland annat innebär att personal har kortärmade arbetskläder och använder plastförkläden vid direkt patientkontakt. Lika stor andel följer regeln om att inte bära armbandsklockor, ringar och andra smycken på händer och underarmar.
– Läkarrocken finns kvar, men den används mer som en »väska« att bära sina tillhörigheter i mellan patientmötena. Inom Stockholms läns landsting har vi lyckats få leverantören av arbetskläder att tillverka byxor och bussaronger med fler fickor för att på så sätt minska behovet av läkarrock. Var tredje måndag följer vi upp rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler, och målet är att 95 procent ska följa reglerna, säger Eva Tillman.
Följsamheten till basala hygienrutiner är fortfarande drygt 60 procent.
– Tyvärr glömmer många att använda handsprit före patientkontakt, medan följsamheten efter patientkontakt är mycket hög.

En fokuserad satsning på att minska de vårdrelaterade infektionerna på anestesi- och intensivvårdsavdelningen banade vägen för de lyckade resultaten gällande hela sjukhuset. Under 2003 var an­delen ventilatorassocierad pneumoni (VAP) 39 procent bland patienter på intensivvården som vårdades i respirator i två dygn eller mer. Nu är motsvarande andel 3,5 procent. Vårdutvecklare Eva Joelsson-Alm på anestesi- och intensivvårdskliniken förklarar:
– Det handlar om ett knippe av åtgärder som lett till förbättringen, allt från enkla förändringar så som att höja huvudändan på sängen till 30 grader för att minska risken för aspiration av maginnehållet och förbättrad munvård, till ett slutet sugsystem och nya rutiner för att minska antalet frånkopplingar av slangar. Vi minskade även antalet inhalationer, vilket tidigare regelmässigt gavs till alla IVA-patienter.
– Vi har haft flera arbetsgrupper som tittat på vilka evidensbaserade metoder som kan införas och vi följer upp genom att mäta VAP-incidens varje månad, säger Eva Joelsson-Alm.  
Även basala hygienrutiner och regler för klädval fick snabbt genomslag på anestesi- och intensivvårdsavdelningen. Anestesin började fotografera medarbetare med kortärmad klädsel utan ringar och armbandsklockor som »goda förebilder« och publicerade bilderna på sjukhusets intranät, och allt fler på hela sjukhuset började följa de goda exemplen.
– Anestesiläkarna har en viss status och de syns mycket ute på sjukhuset. Men det var också viktigt att vi fick med cheferna i förbättringsarbetet för att få genomslag bland all personal. Nu ser vi en kvarvarande bra följsamhet år från år, säger Eva Joelsson-Alm.

Urinvägsinfektioner i samband med kateteranvändning tillhör fortfarande de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom somatisk sluten­vård. På Södersjuk­huset har det tagits flera initiativ för att minska antalet infektioner, bland annat genom att anpassa rutinerna till det åtgärdsprogram som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tagit fram, samt en speciell kateterskola för vårdpersonalen. Andelen patienter som drabbas av urinvägsinfektion har där­efter minskat något även om den inte motsvarar den för VAP, förklarar Ulla Frisk, som är kvalitetsutvecklare på Söder­sjukhuset.
– Dels kommer många patienter in som redan har en utvecklad urinvägsinfektion, dels behöver många ha kvar sin kateter under vårdtiden. Vi försöker minska användandet av katetrar så långt det går, men att helt bli av med urinvägsinfektionerna till följd av kateteranvändning bedömer vi inte vara möjligt, säger Ulla Frisk.
Exempel på andra åtgärder som vidtagits på Södersjukhuset är ombyggnader till fler enkelrum med egna hygienutrymmen, översyn av alla städrutiner, julklappsklockor till sjukhusets hela personal som kan fästas med en klämma på kläderna för att där­igenom minska användningen av armbandsklockor, och utbildning av patienter och anhöriga om betydelsen av god handhygien på vård­avdelningen. Efter entré­dörren till varje vårdavdelning sitter en hållare med handsprit och ett anslag om att använda den.

Hur mycket detta sammantagit har kostat finns det ingen sammanställning på, inte heller på hur stora besparingar som gjorts räknat i minskade vårdtider, kortare vårdköer och minskat lidande. Men redan de besparingar som intensivvården hämtat in genom färre VAP ger en antydan om vinsten.
– VAP förlänger vårdtiden för en patient med 4–6 dygn, och ett dygn på intensivvården kostar cirka 35 000 kronor, säger Eva Joelsson-Alm.

Så odlar personalen hygienkulturen


• Samtliga patientsängar ska ha behållare med handsprit.
• Var tredje måndag sker uppföljning av hygienrutiner och klädregler.
• 2003 års julgåva till personalen: Klocka som kan fästas med en klämma på kläderna.
• En speciell kateterskola för vårdpersonalen.
• Anestesiavdelningen började fotografera medarbetare med kortärmad klädsel utan ringar och armbandsklockor som »goda förebilder« och publicerade bilderna på sjukhusets intranät, och allt fler på hela sjukhuset började följa de goda exemplen.

Läs även
Vårdrelaterade infektioner minskar i alla specialiteter

Eva Joelsson-Alm, vårdutvecklare på anestesi- och intensivvårdskliniken (t v), chefläkare Eva Tillman och kvalitetsutvecklare Ulla Frisk har efter snart tio års arbete och en rad åtgärder lyckats minska antalet vårdrelaterade infektioner betydligt på Södersjukhuset. Foto: Carolina Byrmo