Fem miljarder kronor över en tioårsperiod skulle kunna lösa problem med de svenska kvalitetsregistren, och skapa en helt ny vårdmodell, föreslår konsultbolaget BCG i en färsk rapport som samfinansierades av AstraZeneca och Carl Bennet AB. Mer pengar från industrin ingår i lösningen.
– Sverige kan bli ett  internationellt centrum för jäm­förelser och utvärdering av sjukvårdens resultat. Sverige kan skapa förutsättningar för en ny industriell plattform som skulle locka entreprenörer och internationella företag till landet, säger Stefan Larsson, delägare i BCG, som välkomnar nya former av samarbetsinitiativ med utlandet.
I rapporten finns förslag om en ny resultatstyrd vårdmodell som bygger på registren. Högre täckningsgrad i registren, bättre IT-struktur och förenklad insamling av data är andra förslag från BCG.
Registerhållare som LT talat med instämmer i problembeskrivningen; brister finns vad gäller exempelvis täckningsgrad. Men de ser tänkbara risker med objektivitet och trovärdighet om registren samverkar med industrin. Det finns också flera hinder för jämförelser över landsgränser. Än finns inget lagrum för att sända data mellan länder, olika nationella patientdatalagar ställer också till det och vissa länder saknar till och med nationella id-system för medborgare.