Många sjukhusläkare är intresserade av att kombinera sin vanliga anställning med privat verksamhet, närmare bestämt 56 procent av dem som inte redan gör det. Det vanligaste skälet är en önskan att påverka sin arbetssituation. I andra hand anges ekonomiska skäl, i tredje hand organisatoriska. På fjärde plats kommer önskan att slippa jourer.
Frågor ställdes även om jourarbete. 49 procent deltar i dag i sjukhusbunden jour. Hälften har schemalagda nattjoursveckor, hälften har jouren utlagd i ordinarie arbetsvecka. De flesta har ledigt såväl före som efter nattjour. 15 procent har längre jourpass än 24 timmar och 55 procent har jourpass om 13–24 timmar.
78 procent deltar i beredskapsjour i hemmet. Vad gäller helgerna har 36 procent beredskapspass längre än 48 timmar. Endast en mindre andel har möjlighet att vara ledig dagen efter beredskap.
Svarsfrekvensen var 63 procent. Hälften av de svarande arbetar på universitetssjukhus.