Det är ett av den borgerliga alliansens vallöften inför valet 2006 som nu håller på att infrias. Syftet med en fristående granskningsfunktion för vården är att ge patienterna en producentoberoende information i ett läge där de förväntas fatta allt fler beslut angående sin vård, samtidigt som de ofta befinner sig i kunskapsunderläge gentemot vårdgivarna.
I en departementspromemoria föreslås att den nya myndigheten till att börja med får fyra uppdrag: utvärdering och uppföljning av vården på systemnivå, beskrivning och jämförande analys av vårdens kvalitet på vårdenhetsnivå, spridning till allmänheten av information om vårdens resultat och kvalitet på system- och enhetsnivå samt metodutveckling.

I och med att uppdraget att följa upp vården och utveckla kvalitetsindikatorer, som Socialstyrelsen har i dag, flyttas till det nya institutet skapas enligt promemorian en tydligare rollfördelning där ansvaret för att följa upp och utvärdera vården skiljs från tillsynsuppdraget.
För att garantera att den nya myndigheten får tillgång till de registerdata som behövs för uppdraget föreslås att hälsodataregistren så småningom flyttas från Socialstyrelsen till institutet. På längre sikt kan man enligt promemorian tänka sig att institutet även blir huvudman för de nationella kvalitetsregistren.
Exakt hur institutet ska säkra tillgången till data från vårdgivarna sägs inte. Det talas i promemorian om frivilliga överenskommelser, samtidigt som man inte utesluter att det kan bli nödvändigt med sanktioner mot den vårdgivare som inte sköter inrapporteringen.

Läkarförbundet är i sitt remissvar i huvudsak positivt till promemorians förslag. Man menar dock att det är viktigt att finna effektiva rapporteringssystem och varnar för att inte ta risken för ”registreringströtthet” bland sjukvårdspersonalen på allvar. Oberoende inspektioner förs fram som ett alternativ till omfattande krav på redovisning. Det är också viktigt, anser förbundet, att medborgarna får hjälp att värdera skillnader som noteras mellan olika mottagningar beroende på exempelvis skillnader i patientunderlag.
Regeringen har avsatt 42 miljoner kronor i budgeten för 2010 för skapandet av den nya myndigheten.