SKL har mätt patienters erfarenhet av primärvården. Det handlar om ett nytt utvärderingsverktyg, »Nationell patientenkät«, ett batteri om 60 frågor som syftar till att ge patienter underlag för vårdval och landstingen underlag för jämförelser, medan vården själv kan använda resultaten i det medicinska kvalitetsutvecklingsarbetet.
– Patientens helhetssyn är jätteviktig när man ska utvärdera vård. Vi kommer fortsättningsvis att genomföra undersökningen vartannat år, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting, SKL, när han presenterade enkäten .
Patientsvaren ger höga värden för mötet med läkare vad gäller till exempel frågorna: »Lyssnade läkaren på dig?«, »Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod?« och »Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?«
Potential till förbättring finns när det gäller att informera om eventuella biverkningar till läkemedel, liksom att informera om eventuella varningssignaler som patienten bör vara uppmärksam på vad gäller sjukdom eller behandling.
Den stora frustrationen för patienter gäller bristande information vid förseningar.
– Tiden före och efter mötet med doktorn kan upplevas som negativ. Framför allt gäller det väntetider i vården, säger Håkan Sörman.
Få patienter informeras enligt enkäten vid förseningar, visar svaren på frågan »Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen?«.
Enkäten genomfördes hösten 2009, då patienter ombads att besvara frågor om sitt möte med vårdcentral/husläkare avseende helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta samt huruvida patienten skulle kunna rekommendera den aktuella mottagningen.
165 000 slumpmässigt utvalda patienter på 834 enheter har tillfrågats. Svarsfrekvensen för riket är 60 procent. Sex av tio som svarat är kvinnor, en majoritet av dessa är 45 år eller äldre. Svarsfrekvensen varierar mellan de 19 landsting som deltagit undersökningen mellan 56 och 64 procent. 17 landsting avser genomföra en andra undersökningsomgång till hösten medan Norrbotten hittills valt att stå utanför undersökningen. Enligt uppgift från SKL avser Norrbotten hoppa på tåget 2011. Stockholms läns landsting använder sedan tidigare ett motsvarande instrument som möjliggör jämförelser med den modell som används av SKL.
Under 2010 genomförs en första mätning med Nationell patientenkät inom den specialiserade vården – öppen och sluten somatik och psykiatri (dock inte barn– och ungdom). Resultaten planeras att publiceras efter sommaren.