Detta slogs fast i en deklaration, »Parma Declaration on Environment and Health«, som antogs av företrädare för 53 länder vid en stor ministerkonferens om miljö och hälsa i Parma, Italien, den 10–12 mars, där bland andra EU-ländernas ministrar för hälsa och för miljö samlades.
Konferensen, som fokuserade på barns hälsa, arrangerades av Världshälsoorganisationens, WHO:s, Europakontor och var den femte ministerkonferensen om miljö och hälsa sedan 1989.
Detta var det första stora ministermötet på området hälsa och miljö sedan klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009. Deklarationen innebär att länderna förbinder sig att agera i en rad kärnfrågor på området miljö, klimat och hälsa.
Hälsoaspekter ska integreras i ländernas klimatarbete i alla åtgärder som vidtas, i alla planer, på alla nivåer och i alla sektorer av samhället.
Hälso- och sjukvården, en av de mest energiintensiva samhällssektorerna, ska uppmuntras att gå före i utvecklingen mot minskade växthusgasutsläpp och uppmanas att stimulera andra delar av samhället att följa efter. Allmänhetens medvetenhet om klimat och hälsa ska öka, och klimatvänlig, energieffektiv och hälsosam livsstil ska uppmuntras.
Beredskap och övervakningsystem som har att göra med extrema väder och sjukdomsutbrott ska utvecklas och stärkas.
Vad gäller barns hälsa handlar det bland annat om att säkra barns lika tillgång till rent vatten och sanitet, särskilt med tanke på de utmaningar som klimatförändringar orsakar. Barn ska kunna cykla eller gå till skolan, skolmaten ska vara näringsrik, och närproducerad matproduktion ska stödjas när det bidrar till bättre miljö och hälsa. Åtgärder för att förebygga sjukdom på grund av dålig luft, gifter och buller är andra mål för barns hälsa.