I ett brev till Solna tingsrätt skriver narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig att det avgörande i målet är vilket värde som kan tillmätas det analysresultat som Rättsmedicinalverket (RMV) fastslagit. I samband med delgivningen av förundersökningen begärde han att det skulle genomföras en vertikal revision hos RMV för att säkerställa att analysresultatet var korrekt, se LT nr 50–51/2009, sidan 3436. Åklagaren valde att inte bifalla försvarets begäran på den punkten med hänvisning till att RMV är ett ackrediterat laboratorium, se LT nr 3/2010, sidan 89. I det nu aktuella yrkandet påpekar försvarsadvokaten att det visserligen stämmer men att det inte gäller specifikt analyser av tiopental.
Därför begär Björn Hurtig nu att tingsrätten förelägger åklagaren att komplettera förundersökningen med en vertikal revision avseende det analyssvar rörande tiopental som är aktuellt i målet. I andra hand yrkar advokaten att tingsrätten inhämtar en egen utredning om analyssvaret genom att förelägga Rättsmedicinalverket att utföra en sådan vertikal revision.
Dessutom vill försvaret att tingsrätten ska tillåta Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, att närvara vid den vertikala revisionen.
»Om det skulle visa sig att analysresultatet på något sätt är missvisande föreligger ingen grund för misstanken som riktas mot [narkosläkaren]«, skriver Björn Hurtig.
Han påpekar också att till grund för analysen av tiopental och därmed för åtalet finns endast ett (1) blodprov på 3 ml, något som innebär att den analysen måste vara helt invändningsfri och korrekt. Han jämför med att det i samband med till exempel dopningskontroller alltid krävs två (2) prov.
Det framgår också av yrkandet att narkosläkaren och hennes advokat efter begäran har fått tillgång till vissa rådata från RMV och att Olof Beck analyserat dessa på försvarets uppdrag. Enligt brevet har han funnit en rad omständigheter som gör att analyssvaret bör ifrågasättas. Det skulle bland annat vara att det första analysresultatet inte innehöll Fenemal (fenobarbital) trots att det framgick av flickans läkemedelslista att hon fått det regelbundet fram till dagen innan hon dog. Dessutom menar Olof Beck, enligt advokaten, att analysresultat visade på onormalt höga halter av blodfetter och kolesterol, vilket skulle kunna vara av betydelse med tanke på tiopentalets lipidvänlighet. I brevet uppges också att såväl tiopental- som morfinkurvorna inte ryms inom det mätområde som RMV har, något som skulle betyda att RMV:s tolkning bygger på en uppskattning. Enligt Björn Hurtig ifrågasätter också Olof Beck tillvägagångssättet vid kontrollanalysen, då man, enligt brevet, inte tagit en ny droppe blod från provet utan spätt ut den som analyserades första gången.
Björn Hurtig skriver att han tidigare riktat en direkt begäran till RMV om en revision av analysen men fått till svar att RMV endast kan agera på uppdrag av polis, åklagare och domstol.
Enligt försvarsadvokaten är narkosläkaren mycket förvånad över såväl åklagarens som RMV:s avslag på den begärda revisionen. Björn Hurtig skriver att det borde vara en självklarhet för åklagaren att i objektivitetens namn göra allt för att förhindra ett justitiemord.
Lars Lindström, chef för Solna tingsrätt, säger att det är ovanligt med ett yrkande av det här slaget, det förekommer på sin höjd en handfull gånger varje år. Såväl åklagaren som målsägande, det vill säga föräldrarna via sin advokat Peter Althin, har tid på sig till den 16 april att inkomma med synpunkter på Björn Hurtigs yrkande. Därefter tar tingsrätten ställning till saken.