– Det är första gången som vi ansöker hos förvaltningsrätten om att ett vite ska dömas ut. Det visar att vi tar frågan om överbeläggningar och patientsäkerhet på allvar, säger Erik Höglund, enhetschef vid Tillsynsregion Öst, Socialstyrelsen.
– Vad vi såg när vi kom på oanmälda besök i december och januari var att bristerna som låg till grund för föreläggandet från september kvarstår på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Det handlar om rutiner vid utlokaliseringar, ändamålsenliga lokaler och adekvat kompetens utifrån patientens behov:
– Man gör inte riskbedömningar i samband med utlokaliseringar, och på till exempel den geriatriska avdelningen är det fortfarande svårt att förflytta sig, säger Erik Höglund.

Det var förra vintern som Läkarförbundets huvudskyddsombud tillsammans med en enskild läkare på Karolinska universitetssjukhuset slog larm. Läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tvingades på grund av vårdplatsbrist fatta beslut som upplevdes som oförenliga med patientsäkerheten. Patienter som egentligen borde läggas in skickades hem, andra patienter hade skrivits ut allför tidigt och ytterligare andra lagts in på avdelningar som saknade adekvat kompetens för den specialitet som de behandlades inom.

Anmälningarna föranledde ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen (se Landstinget riskerar vite för överbeläggningar på Huddinge), som i somras gjorde fyra oanmälda besök vid sjukhuset. Enligt Socialstyrelsen hade vid samtliga besökstillfällen order utgått från chefläkaren att alla avdelningar skulle ta två eller tre överbeläggningar. Med ett undantag hade inga bedömningar av patientsäkerhetsriskerna gjorts i samband med överbeläggningarna.

Den 9 september i fjol beslutade Socialstyrelsen att förelägga Stockholms läns landsting att med hot om vite på 500 000 kronor vidta åtgärder vid Karolinska i Huddinge. Karolinska universitetssjukhuset fick fram till den 1 december på sig att redovisa åtgärderna.

Dagens beslut från Socialstyrelsen om att hos Förvaltningsrätten i Stockholm begära att vitet om 500 000 kronor döms ut, bygger på landstingets skriftliga redogörelse och samtal med sjukhusledningen tillsammans med de ovan nämnda uppföljande inspektionerna i början av året.

Stefan Engqvist, stabschef och ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge/Solna, påpekar att vitet är ställt till Stockholms läns landsting.
Anser du att vitet är rimligt?
– Att en statlig myndighet utdömer ett vite till landstingskommunal verksamhet, det är nytt. Det är bra att Socialstyrelsen intresserar sig när vårdplatsbrist uppstår. Stockholm har vuxit med en till två procent per år de senaste 15 åren. Vi ska naturligtvis diskutera hur vi ska använda vår givna resurs. Men frågan är större än det enskilda sjukhuset, som har i uppgift att bedriva högspecialiserad vård.

Parallellt med att Socialstyrelsen höjt ribban ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar i arbetsmiljön, något som Karolinska universitetssjukhuset överklagat hos förvaltningsrätten. Det gäller dels regeln att hålla minst 80 centimeter mellan patientsängarnas långsidor, dels att arbetsgivaren i samband med överbeläggningar måste göra riskbedömningar av personalens arbetssituation.
– Dessa krav är kopplade till viten om 300 000 vardera, vilket kan göra totalt 600 000 kronor, och skulle ha införts senast 1 mars i år. Överklagan gör tyvärr att processen försenas något. Men kraven får en väldigt prejudicerande verkan när det väl sjösätts, säger Leif Åkerberg, inspektör, Arbetsmiljöverket.