Det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har inte motsvarat förväntningarna anser Läkaresällskapet och kliver av samarbetet med Senast Högskoleverket, HSV, avslog en ansökan från Örebro om examensrätt för läkare var 2008. HSV pekade bland annat på att universitetet saknar en fullständig medicinsk fakultet och att den pedagogiska kompetensen var otillräcklig.

Inför sin tredje ansökan i oktober 2009 har Örebro universitet genomfört nyrekryteringar av lärare och forskare och fördjupat sitt samarbete med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht. Högskoleverket konstaterar i ett pressmeddelande att lärarkompetensen har stärkts och att utbildningen i dag är väl anpassad till Bolognaprocessens krav.

HSV:s beslut innebär att det för första gången på 25 år startar en ny läkarutbildning i Sverige. Örebro planerar att ta emot 60 läkarstudenter per termin från och med hösten 2010.

Trots att läkarutbildningen redan byggts ut tre gånger under mandatperioden anser regeringen att det finns behov av ytterligare studieplatser och välkomnar därför HSV:s beslut. Några pengar från staten hinner Örebro dock inte få till den planerade starten i höst, eftersom inga medel avsatts i årets statsbudget. 

– Regeringen har gjort en ändring i universitets regleringsbrev som innebär att man får använda befintliga anslag till läkarutbildningen innan man fått särskilda medel genom statsbudgeten, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos högskoleminister Tobias Krantz.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm gratulerar Örebro till att man nu får rätt att bedriva läkarutbildning, men betonar att det också måste till nya resurser, både för utbildning och för forskning.

Har vi kapacitet att utbilda ytterligare 120 läkare per år?
– Bra fråga. Det behövs fler läkare. Frågan är hur många man klarar att utbilda med bibehållen kvalitet, särskilt när det gäller de kliniska delarna. Redan i dag har Örebro studenter på klinisk nivå, och det är viktigt när man nu får fler studenter att man ger dem bra handledning och ser till att de får träffa tillräckligt många patienter.