Enligt lagrådsremissen ska det framöver räcka med att en patient av medicinska skäl är »olämplig« som körkortsinnehavare för att läkare ska vara skyldiga att anmäla detta till Transportstyrelsen. I dag råder anmälningsplikt enbart om patienten är »uppenbart olämplig«.
Även när det bara är sannolikt att personen är olämplig får läkare anmäla detta till Transportstyrelsen om patienten motsätter sig fortsatt utredning.
Läkarförbundet har motsatt sig de föreslagna ändringarna i körkortslagen. Invändningarna rör delvis semantiken, eftersom det är svårt att se vad den föreslagna skärpningen innebär i praktiken så länge man inte definierat begreppet »olämplig«. Framför allt handlar kritiken dock om att en vidare anmälningsplikt riskerar att skada läkare–patientrelationen, om patienterna börjar se läkare mer som myndigheternas företrädare och mindre som patientens dito.