Huvudskyddsombudet Anna Rask-Andersen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, docent och överläkare i arbets- och miljömedicin, har tillsammans med Sjukhusläkarföreningens ordförande i Uppsala, Jan Thorelius, överläkare vid toraxkirurgen, vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få ett föreläggande eller ett förbud inom akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, enligt 6:6a arbetsmiljölagen.
Anmälan gäller i första hand bristen på vårdplatser men tar också upp dålig bemanning, orimliga jourpass med många sökningar och tunga ronder med utlokaliserade patienter.
Vårdplatserna räcker inte till för de patienter som söker medicinakuten på Akademiska sjukhuset och är så allvarligt sjuka att de behöver läggas in på sjukhuset. Detta gör att arbetsbelastningen ökar och även att vårdpersonalen inte kan tillhandahålla en vård som uppfyller erforderliga kvalitetskrav, skriver läkarna i sin fem sidor långa framställan till Arbetsmiljöverket.
Anmälan kommer efter stora sparbeting på Akademiska sjukhuset, som bland annat inneburit att en avdelning vid akutsjukvården tvingats stänga. Antalet överbeläggningar uppges vidare ha stigit efter det att akutmottagningen i Enköping stängt nattetid, påtalar Anna Rask-Andersen och Jan Thorelius i anmälan.
Sammantaget har den försämrade arbetsmiljön lett till läkarflykt. Flera läkare vid akutsjukvården har valt att gå ner i arbetstid eller har försökt byta arbetsuppgifter delar av sin arbetstid. Andra har blivit sjukskrivna eller valt att avsluta sin tjänst vid AVA, enligt uppgiftslämnarna.
Enligt anmälarna finns i dag 15 av 22 läkare på plats inom akutsjukvården inom Akademiska sjukhuset.
Antalet vårdplatser och »till dessa kvalificerad för ändamålet utbildad läkare och personal« måste av flera anledningar ökas. Eller så måste »prioriteringar göras som innebär att vissa patientkategorier inte kan få en vård av sådan kvalitet som tidigare har kunnat erbjudas«. »Läkarnas och även annan personals arbetssituation är i längden ohållbar och kan karaktäriseras som en kombination av låg kontroll, höga krav och bristande social support. Det är välkänt att en sådan arbetssituation innebär risker för hälsan och ökar risken för bland annat hjärtinfarkt«, skriver anmälarna.