– Det är en förfärlig arbetssituation på akutmottagningen kvällar och nätter. Man tvingas driva diagnostiken så långt det över huvud taget är medicinskt försvarbart för att kunna skriva hem patienter som annars hade mått bäst av en observationstid på sjukhuset på tio eller tjugo timmar, men de platserna finns inte, säger Jens Bernow, huvudskyddsombud för läkarföreningen på Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Redan i februari 2009 gjorde Malmö läkareförening en första så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket med anledning av arbetsmiljön vid Akutcentrum i Malmö och vårdplatsbristen.
Sedan dess har diskussioner förts mellan läkarföreningen och arbetsgivaren om hur problemen med överbeläggningar och utlokaliseringar ska minska.
Enligt Malmö läkareförenings nya skrivelse till Arbetsmiljöverket utlovades 15–20 nya vårdplatser till hösten 2009. Dessutom skulle det ordnas akuttider på specialistmottagningar så att patienter skulle kunna vända sig dit och minska trycket på akutmottagningen. Vidare skulle seniora läkare kontraktsanställas för att förbättra handledningen av ST-läkare på akuten.
Men enligt läkarföreningen har inget av detta blivit av, med undantag av ett litet och helt otillräckligt antal kontraktsanställda seniora läkare.
På akutmottagningen har arbetsbelastningen snarast förvärrats, vilket bekräftas av en enkät bland akutläkarna som föreningen genomfört.
– Vi är väldigt besvikna på arbetsgivaren som lovar och lovar och sedan händer inget. Det har inte blivit en enda ny fysisk vårdplats. Man har förkortat vårdtiderna på avdelningarna, men den effektiviseringen har ätits upp av att det hela tiden kommer fler och sjukare patienter till akutmottagningen, säger Jens Bernow.
Därför begär man nu att Arbetsmiljöverket agerar och ställer krav på arbetsgivaren.
– Vi vill se en förstärkning på läkarsidan på akutmottagningen och minst 15–20 nya fysiska vårdplatser, som vi vet att de kan prestera om de lägger manken till.
Sjukhuschefen Bent Christensen säger att man jobbar intensivt med frågan och att han är överens med läkarföreningen om att det behövs ytterligare vårdplatser.
– Vi har tagit fram en skiss som vi har diskuterat på samverkan i dag (torsdag den 8 april, red anm) och som jag ska lägga fram för ledningsgruppen på måndag. Min bedömning är att en ökning med 12–22 platser är en rimlig nivå. Det är svårt att ange precist, det beror på att vi har haft platser stängda på grund av att medarbetare drabbats av vinterkräksjukan.
Kommer ni att öka läkarbemanningen?
– Det är svårt att säga. Många patienter ligger externt och det är ett arbetsmiljöproblem och ett patientsäkerhetsproblem. Med det styrningssystem som vi håller på att införa kommer det i framtiden i princip inte att finnas några utlokaliserade patienter.
Implementeringen av det styrningssystemet ska förhoppningsvis påbörjas om några veckor, enligt Bent Christensen.
Innebär detta att de problem som läkarföreningen har lyft kommer att lösas?
– Det är svårt att lova. Kommer vi i framtiden drabbas av vinterkräksjuka och liknande? Antalet akutpatienter ökar hela tiden. Men det kommer att bli mycket bättre än det är i dag, säger Bent Christensen.
Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit ställning hur man kommer att ingripa.
– Men vi är väl medvetna om att överbeläggningar är ett arbetsmiljöproblem. Universitetssjukhuset i Malmö har haft bekymmer med överbeläggningar i nästan upp till tio år, säger Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket i Malmö.
Ett av verket beslutat förbud med hot om vite vid upptäckta brott mot den så kallade 80-centimetersregeln gäller redan för placering av sängar på sjukhuset. Vite har utdömts vid ett flertal tillfällen efter att verket gjort oanmälda besök. Vitesbeloppet har höjts år 2004 och 2009 och ligger nu på 200 000 kronor per tillfälle.
– Med största sannolikhet blir det aktuellt med ett besök.
Däremot har verket ännu inte tagit ställning till huruvida man ska förelägga sjukhuset att öka antalet vårdplatser och öka läkarbemanningen, enligt Lise-Lotte Hamfelt.

Socialstyrelsen kräver åtgärder mot vårdplatsbristen

Även Socialstyrelsen har i ett tillsynsärende konstaterat att det förekommer överbeläggningar och utlokaliseringar vid universitetssjukhuset i Malmö i en grad som inte är förenlig med god hälso- och sjukvård. Myndigheten krävde därför att regiondirektören skulle redovisa omfattningen av överbeläggningar i hela regionen. Resultatet visar att det i stort sett dagligen förkommer överbeläggningar vid regionens fyra akutsjukhus (Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad) – trots att kartläggningen gjordes under en förhållandevis lugn period. Socialstyrelsen kräver nu att regiondirektören senast den 15 maj redovisar åtgärder och tidsplan för att minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter på regionens samtliga sjukhus.