Ett möte den 29 april bekräftade att SKL, Sveriges Kommuner och landsting, är berettatt diskutera en gemensam lösning av en ny ST-inspektion, inom ramen för IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.
– Vi är öppna för att IPULS kan gå in och inspektera när det gäller ST. Vi kommer att fortsätta diskussionen mellan ägarna. Lösningen är inte utvecklad ännu, men målet är att vi senast vid årsskiftet har en ny organisation. Det är bra om man kan få till stånd en diskussion om ST utifrån ett verksamhetsperspektiv, att inspektionerna blir värdeskapande, säger Kerstin Sjöberg, handläggare på SKL.
Inspektionerna av ST- och AT-utbildningen har inom ramen för Spur fram till nu byggt på kollegial och frivillig grund. Med den nya ST-utbildningen ställer Socialstyrelsen krav på vårdgivare som ger specialistutbildning att regelbundet genomföra extern granskning av utbildningens kvalitet.
Specialitetsföreningarnas kompetens och engagemang ska tas till vara när det gäller granskningen av ST, samtidigt som vårdgivarna får en kvalitetssäkrad och tillförlitlig tjänst, som lever upp till de nya krav som ställts av Socialstyrelsen. Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet har sedan årsskiftet lutat mot att den gemensamma stiftelsen för utbildningskvalitet, Spur, i framtiden bör ingå i IPULS (se Läkartidningen 4/2010, sidan 169).
– En nackdel har varit att inspektionerna har infunnit sig slumpvis och att dessa inte har rapporterats till ledningen av verksamheten. För oss är det viktigt att få en långsiktig planering och gemensam lösning. Hittills har Spur inte haft kapacitet att möta efterfrågan, och där måste det bli bättre. Vi måste få en leveranssäkerhet, säger Kerstin Sjöberg, SKL.