– Det är kränkande och häpnadsväckande att Socialstyrelsen stämplar vår användning av skyddshandskar som en bestraffningsmetod. Om det skulle vara sant, är vi sannerligen inte lämpliga att vara läkare. Därför bör en tredje part, rättsväsendet, pröva detta, säger Erik Söderberg, verksamhetschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken.
Läkargruppen bestående av sex specialister i psykiatri står bakom den polisanmälan som nu är inlämnad. Sundsvallskliniken har sedan 2002 vårdat patienter med svåra självskadebeteenden, främst patienter som remitterats från allmänpsykiatrin enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
– Vi tycker själva att vården varit mycket framgångsrik med tanke på att det handlar om en ytterst svår patientgrupp. En uppföljning av 22 före detta patienter visar att endast en är kvar inom slutenvården, och nästan hälften är helt fria från självskadebeteende, säger Erik Söderberg.
De omtalade skyddshandskarna, som spänns fast vid handlederna och sluter inne händerna i ett läderhölje, ser kliniken som ett bra sätt att förhindra självskadebeteende i livräddande syfte.
– Konsekvensen av Socialstyrelsens beslut är att vi tvingas använda bältesläggning i betydligt större utsträckning, säger Erik Söderberg.
Ett möte mellan Socialstyrelsen och Rättspsykiatriska regionkliniken hölls i mitten av april men blev långtifrån något försoningsmöte.
– Handskar av det slag som används i Sundsvall saknar lagstöd, och det beslut vi tagit grundar sig på att de använts som ett led i behandlingen och i mycket större omfattning än som varit känt för oss. Jag är också bekymrad över att kliniken fokuserar på en så smal del av vårt beslut och inte andra delar som patientsäkerhetsfrågor och brist på beslutsdokumentation kring tvångsåtgärder, säger Katarina Lagerstedt, chef för tillsynsavdelningen vid Socialstyrelsens Region nord.