Sveriges Kommuner och landsting (SKL) vill inte ha en statlig inblandning i vilka åtgärder inom hälso- och sjukvården som ska ersättas av det offentliga. SKL tillbakavisar flera av förslagen i enmansutredaren Toivo Heinsoos fjärde och avslutande del i Utredningen om patientens rätt: »Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)«.
I ett remissyttrande till Socialdepartementet skriver SKL att »ett ersättningssystem där staten bestämmer vilka åtgärder som ska ersättas och med hur mycket« inte stimulerar till nytänkande eller samordning.

Man delar dock utredarens uppfattning om att »en bättre ställning för patienten, ökad valfrihet och bättre förutsättningar för nytänkande är angelägna områden som behöver vidareutvecklas«. Men SKL vill arbeta vidare inom de ramar som redan finns: » … ökad samordning, mångfald och nytänkande […] kan uppnås inom ramen för befintliga regelverk, såsom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).«
I ett pressmeddelande som gick ut från SKL på måndagen påtalar man vidare att man tycker att utredningsförslaget är otydligt:
– Det finns flera otydligheter i förslaget. Ett sådant är att enligt förslaget ska den nya lagen inte gälla om lagen om offentlig upphandling, LOU, eller lagen om valfrihetssystem, LOV, är tillämpliga. Men det är de i princip alltid. Då är det svårt att förstå vad som menas, säger Henrik Hammar, ordförande för Sveriges Kommuner och landstings sjukvårdsdelegation.
Läkarförbundet har ännu inte avgett något remissyttrande. Svarstiden går ut först den 11 maj. På måndagen hade förbundet slutdatum för synpunkter från lokalavdelningarna.