Avtalet mellan Läkarförbundet och motparten Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta undertecknades på valborgsmässoafton. Det innebär ett garanterat lönepåslag på 3,5 procent under en tvåårsperiod, vilket är i nivå med tidigare tecknade avtal i årets avtalsrörelse. 2 procent garanteras från den 1 april 2010 och resterande 1,5 procent från den 1 april 2011.
– Vi är nöjda, säger Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman. Det känns skönt att kunna träffa avtal utan medling.
Avtalet innebär också att lägstalönen för AT-läkare och vikarierande icke legitimerade läkare tas bort från den 1 april 2011 och ersätts med individuell lönesättning. Fram till dess höjs deras lägstalön från den 1 april 2010 med 1 500 kronor till 25 000 kronor.
Inför övergången till slopad lägstalön ska ett centralt partssamarbete titta på hur löneprocessen ska gå till. Redan nu finns skrivningar som innebär att AT-läkarna ska kunna förhandla var 12:e månad, berättar Karin Rhenman. Det kommer att innebära att det måste finnas en chef att förhandla med, vilket är ett plus eftersom chefskapet för AT-läkare ofta brister i dag.
Arvodet till medicine studerande höjs, enligt avtalet, med sammanlagt 1 000 kronor, 500 kronor från den 1 april 2010 och 500 kronor från den 1 april 2011. Slutsumman blir 18 800 kronor.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är nöjd med avtalet, och mest nöjd med nivån, avtalsperiodens längd och AT-satsningen.
Sedan vinner man inte allting, tillstår hon.
– Vi ville till exempel skriva in arbetsmiljöförbättrande åtgärder i samband med jour och beredskap, som jourbefrielse för äldre läkare.
Eva Nilsson Bågenholm pekar också på att Läkarförbundet fått kämpa för att hålla vissa saker utanför avtalet. Det innebär att inget finns i avtalet som berör pensioner och omställning.
Bakgrunden är att SKL ville förhandla om en principöverenskommelse att gå över till ett rent avgiftsbestämt pensionsavtal samt ett omställningsavtal, det vill säga åtgärder för att bli anställningsbar vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Läkarförbundet ansåg att omställning var en fråga som inte hörde hemma i avtalsförhandlingarna.
Och hur gick det med jämställda löner, som skulle prioriteras högt, men inte högst, enligt ett beslut på Läkarförbundets fullmäktigemöte i december?
– Det var också ett yrkande vi inte fick igenom. Vi ville ha årliga jämställdhetskartläggningar, men det ville inte motparten skriva in, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Den frågan lyfts nu in i ett partssamarbete om tillämpningen av löneavtalet.
I avtalet ingår också befrielse från jour och beredskap för gravida under de sista månaderna av graviditeten och ytterligare 60 dagars föräldrapenningtillägg från 90 till 150 dagar med 10 procent av månadslönen.