Olof Beck är kritisk till hanteringen av blodprovet på RMV i Linköping. Han anser bland annat att det är anmärkningsvärt att den gällande stamlösningen för tiopental tillverkades redan 1998 och att metoden inte har kalibrerats sedan 1999. Dessutom skriver Olof Beck att laboratoriet helt saknar referensmaterial för tiopental sedan många år. Enligt honom är det vanligare att årligen tillverka ny stamlösning för en substans från certifierat material och att kalibrera analysmetoden vid varje analystillfälle.
Olof Beck beskriver hur RMV i flera fall använt ogiltiga rutiner, till exempel mindre provmängd, fel provmatris och mätning utanför mätområdet. Enligt hans rapport har också en del av arbetet med analyserna gjorts utan dokumentation och ibland med ovaliderade metoder.
Sammantaget menar han att värdet 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod är framtaget på ett ogiltigt sätt. Utan kompletterande undersökning anser Olof Beck att det vore korrekt att ange värdet till >10 mikrogram per gram lårblod. Ett värde som obducenten också skulle ha betraktat som högt, enligt Olof Beck.
Detsamma gäller värdet 3 mikrogram tiopental i urinen eftersom metoden som använts för den analysen saknar giltighet för urin.
Olof Beck anser att handläggaren borde planerat proceduren bättre då provmängden var minimal (3 ml lårblod och 3 ml urin) och detta redan från början var känt. Provet har helt enkelt inte räckt för de kompletterande undersökningar som skulle kunna verifiera eller omkullkasta resultaten. Olof Beck skriver att man är van vid att provmängder från barn kan vara mindre än de rekommenderade 10 ml provvolym. I vissa ärenden brukar man därför göra prioriteringar av vad som absolut måste analyseras. Någon sådan prioritering har emellertid inte gjorts i det aktuella ärendet.
Olof Beck är inte alls lika ifrågasättande till hur man arbetat på RMV:s rättsmedicinska avdelning i Solna utan finner att proven tagits enligt gällande rutiner.
Huruvida blodprovet är kontaminerat med fett på det sätt som sakkunnigvittnena resonerat kring, se LT nr 19-20/2010, sidan 1288, finns varken svar på eller frågor kring i rapporten.
Från RMV väntas ett protokoll under fredagen den 21 maj. Åklagare Peter Claeson har meddelat att också han kan komma att yttra sig då.