Verket konstaterar i en rapport att 181 nya vårdenheter tillkommit sedan vårdvalssystem började införas, en ökning med 19 procent. Privata vårdgivare svarar för merparten av ökningen.
Genom att vårdgivarna inte har rätt att neka någon har patienternas valmöjligheter stärkts. Införandet av vårdval har bidragit till att kostnader mer tydligt kopplas till resurser och till att olikheter mellan vårdenheter har uppmärksammats. Primärvårdens uppdrag och avgränsningen gentemot den specialiserade vården har blivit tydligare.
Konkurrensverket lämnar i rapporten rekommendationer för hur vårdvalet kan förbättras. Bland det viktigaste är att ge systemen tid att utvecklas, innan statsmakterna går in och beslutar om större förändringar. Landstingen bör skilja vårdvalsverksamhet i egen regi från annan landstingsverksamhet, och det bör finnas en policy för att reglera vinst och förlust i landstingets egna vårdenheter. Transparensen i ersättningssystemen måste bli bättre för att minska misstron mot ersättningsnivåerna hos många privata vårdgivare.