En av de förändringar som riksdagen klubbat är att Apotekens Service AB kommer att få lämna ut krypterade uppgifter om individuella patienters läkemedelsuttag till landstingen. Enligt regeringen kommer det att ge landstingen möjlighet att på ett mer systematiskt sätt följa hur förskrivarna efterlever Socialstyrelsens riktlinjer och vid behov vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att uppnå god vård på lika villkor.
Läkarförbundet menar i en skrivelse till socialutskottet att regeringen aldrig har förklarat hur krypterade individuppgifter ska leda till bättre läkemedelsförskrivning. I stället nöjer man sig med att per automatik likställa god ekonomisk och medicinsk uppföljning med kvalitet och säkerhet.
Förbundet anser dessutom att man blandar ihop tillsynen av enskilda förskrivare, en myndighetsuppgift, och verksamhetskontroll, som är landstingens uppgift.
En annan förändring är att förskrivarkod blir obligatorisk på alla recept så att man i Receptregistret och Läkemedelsförteckningen kan identifiera enskilda förskrivare. Syftet är bland annat att underlätta uppföljning och göra det möjligt för en läkare att kontakta tidigare förskrivare för att diskutera patientens läkemedelsbehandling.
Läkarförbundet anser dock inte att det går att få fram information som är relevant för uppföljning genom att jämföra enskilda förskrivare, eftersom läkare kan ha flera olika funktioner vid en klinik som gör att förskrivningsmönstren varierar från individ till individ.