Projekt Marg startades 2006 av Diabetes Foundation India, med målet att arbeta genom skolorna för att förebygga den hotande epidemin av övervikt och diabetes. Då ingick 30 skolor i tre städer i norra Indien: Delhi, Agra och Jaipur.
Men det som från början var tänkt som ett treårigt, begränsat projekt har både förlängts och expanderat. I dag ingår drygt 120 skolor i femton städer, med sammanlagt ett par hundra tusen elever, säger Priyali Shah, som är nutritionist och projektledare sedan starten:
– Under det här året hoppas vi få med betydligt fler. Vi kom fram till att tre år är för kort tid för att uppnå livsstilsförändringar.
– I början var det svårt att få gehör från skolorna för att barnfetma är ett problem. Men vi lyckades övertyga rektorerna med vetenskapliga argument. I dag får vi massor av inbjudningar från skolor som vill att vi ska komma dit för att föreläsa och ordna workshops.

Initiativtagare till Marg-projektet var professor Anoop Misra vid Fortis Hospitals i Delhi, som är vetenskaplig rådgivare åt Diabetes Foundation India och en av Indiens främsta diabetes­experter.
– Förebyggande arbete är det mest effektiva sättet att hejda epidemin av fetma och diabetes, säger han. Och det bästa sättet att förebygga är att börja med barnen.
I sin egen forskning följer Anoop Misra bland annat viktutvecklingen för skolbarn i ett antal indiska storstäder. Hans senaste, ännu opublicerade siffror visar att hela 35 procent av barnen i Delhis privatskolor i dag är feta eller överviktiga. Det är dubbelt så många som för sju år sedan.
Privatskolorna har höga avgifter, så barnen som går där kommer från överklassen och övre medelklassen. På de offentliga skolorna i Delhi, där barn från den lägre me­delklassen går, är andelen feta och överviktiga bara 12 procent.
Siffrorna för vuxna visar samma mönster. Fetmaepidemin har nått Indien, och det är de mest välbeställda som drabbas först. Men inget tyder på att den skulle stanna där. Det typiska mönstret är i stället att problemet vandrar neråt genom samhällsklasserna, i takt med ekonomisk utveckling och urbanisering, tills situationen blir som i västvärlden, där de fattigaste är mest utsatta för fetman och dess följdsjukdomar.
En faktor som förvärrar situationen är att indier är känsligare än de flesta andra folkgrupper för fetma: de drabbas av diabetes, hjärt­infarkt och andra följdsjukdomar vid lägre BMI (body mass index) än exempelvis européer. Det beror bland annat på att indier har en högre andel kroppsfett, och att fettet i större utsträckning lägger sig runt midjan, där det är farligast, förklarar Anoop Misra.

Han har nyligen lett en expertgrupp som rekommenderar att indier därför ska få egna, lägre gränser för vad som räknas som övervikt och fetma: i stället för vid BMI 25 respektive 30, ska gränserna för indier dras vid BMI 23 respektive 25.
– Vi indier är definitivt mer utsatta än andra folk för både diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, fastslår han.
Redan i dag är Indien det land i världen som har flest fall av diabetes: den senaste siffran är 51 miljoner. Det handlar nästan uteslutande om diabetes typ 2, så kallad vuxendiabetes, som har starkt samband med övervikt. Siffran innebär att cirka 7 procent av Indiens vuxna befolkning har diabetes i dag. Det är ungefär samma andel som i Sverige – trots att både me­del­åldern och medelvikten i Indien är betydligt lägre än här. Till år 2030 väntas antalet diabetessjuka i Indien öka till 87 miljoner, cirka 8,5 procent av den vuxna befolkningen.

Marg-modellen kan beskrivas som en verktygslåda med olika åtgärder för att åstadkomma positiva livsstilsförändringar. Tillämpningen anpassas efter de lokala förutsättningarna, men många skolor väljer att rikta in sig på årskurserna 6–9; i den åldern anses barnen mogna att göra egna val, men ännu inte indragna i den värsta betygshetsen inför slutexamen.
– Det är inte lätt att få barnen att lyssna, säger Priyali Shah. För att lyckas krävs en kombination av olika insatser, både individuella och sådana som påverkar skolmiljön – till exempel genom att öka möjligheterna till fysisk aktivitet eller rensa bort skräpmat från skolans kafeteria.
Marg-aktiviteter läggs in på schemat och kan bestå av exempelvis föredrag om näringslära eller nyttan av fysisk aktivitet, grupparbeten om vardagsmenyer eller alternativ till skräpmat, men också teckningstävlingar, frågesporter eller korta pjäser som eleverna skriver själva och spelar upp för andra klasser.
Många av dessa aktiviteter drivs av volontärer: intresserade elever och lärare som får extra utbildning och arbetar frivilligt med projektet. Att utbilda volontärer är ett sätt att skapa större engagemang och anpassa projektet till lokala förutsättningar. Dess­utom är det nödvändigt: ett femtiotal projektanställda räcker inte långt för att driva ett projekt av denna storleksordning.
En invändning mot många förebyggande skolprogram är att de haft svårt att dokumentera någon effekt. Men i januari i år publicerade en vetenskaplig tidskrift en studie där man jämför två skolor i Delhi, en som deltar i Marg och en som inte gör det. Man jämförde här ungdomar i årskurs elva, vilket innebär att de var 15–17 år.

Skolorna var matchade och hade samma utgångsläge. Men efter ett halvårs Marg-aktiviteter i den ena skolan kunde forskarna notera en rad positiva förändringar där jämfört med kontrollskolan: ungdomarna i Marg-skolan drack mindre läsk, åt mindre snabbmat och hade oftare med sig matlåda hemifrån. Resultatet visade sig i bland annat minskat midjemått och lägre fasteglukosvärde.
– Det är den första kontrollerade studien som dokumenterar att ett förebyggande skolprogram mot övervikt har effekt på indiska ungdomar, säger Priyali Shah, som tillsammans med Anoop Misra är medförfattare till artikeln.
– Kom ihåg att studien gjordes här i Delhi, där barn och ungdomar är som mest exponerade för reklam, snabbmat och andra riskfaktorer. När vi nu lyckats visa att Marg fungerar här, är det dags för den indiska regeringen att införa ett sådant program i nationell skala.

Fakta Projektet Marg

Projektet Marg drivs av Diabetes Foundation India och finansieras till största delen av World Diabetes Foundation. Namnet Marg är en förkortning, men betyder också »väg« på hindi, som är det mest talade språket i Indien.
Den nya studien om effekter av Marg-projektet: Singhal N, Misra A, Shah P, Gulati S. Effects of controlled school-based multi-component model of nutrition and lifestyle interventions on be­havior modification, anthropometry and metabolic risk profile of urban Asian Indian adolescents in North India. European Journal of Clinical Nutrition, 2010. doi: 10.1038/ejcn.2009.150

Initiativtagare till Marg-projektet är professor Anoop Misra vid Fortis Hospitals i Delhi. Foto: Martin von Krogh35 procent av barnen i Delhis privatskolor i dag är feta eller överviktiga. Det är dubbelt så många som för sju år sedan. Foto: Martin von Krogh