Enkäten visar också att i Sverige rapporteras skadan bara i en tredjedel av fallen, vilket motsvarar genomsnittet i EU.
Samtidigt som många svenskar säger sig varit med om en vårdskada är de svenska svarande mindre oroliga för vårdskador än EU-medborgaren i genomsnitt. Det land där flest medborgare trodde att de kunde bli skadade av sjukhusvård var Grekland, där 83 procent ansåg det sannolikt. Österrike låg lägst med 19 procent. I Sverige trodde 36 procent att det var troligt att de kunde drabbas av en vårdskada.
90 procent av de svarande från Sverige anser att kvaliteten på den svenska hälso- och sjukvården är god. EU-snittet ligger på 70 procent.