Det visar rapporten »Öppna jämförelser och utvärdering 2010. Psykiatrisk vård – ett steg på vägen«, som Socialstyrelsen presenterade för regeringen den 22 juni. Socialstyrelsen uppmanar landstingen att vidta nödvändiga åtgärder för att minska denna ojämlikhet i dödlighet och somatisk sjuklighet.
Det är också mycket viktigt att fortsätta utveckla strategier för att minska den unga befolkningens psykiska ohälsa, enligt Socialstyrelsen.
Likaså understryker Socialstyrelsen behovet av en gemensam strategi för de äldres psykiska ohälsa.
Rapportens ambition var att svara på frågan om psykiatrin ger god vård enligt en rad kriterier, det vill säga om den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik och effektiv samt om den ges i rimlig tid. Denna fråga är ännu inte möjlig att besvara, enligt rapporten, som ska ses som ett första steg till en sådan öppen jämförelse och utvärdering.
En liknande rapport ska göras om några år.