2009 upptäckte en tidigare post doc-forskare på KI att en vetenskaplig artikel, som enligt honom bygger på arbete han utfört under sin tid på KI, publicerats utan att han listats som medförfattare. Artikeln var enligt honom i det närmaste identisk med ett manuskript som sänts till en annan tidskrift och där han på utkastet stod som medförfattare. Den artikeln publicerades inte, då post doc-forskaren aldrig fick se någon slutversion och därför inte kunde godkänna artikeln för publicering.

Den ansvarige forskningsledaren på KI har för redaktören för den tidskrift där artikeln publicerades förklarat att post doc-forskaren inte lämnat något väsentligt intellektuellt bidrag till arbetet, ett krav för medförfattarskap enligt de så kallade Vancouverreglerna. Att forskaren stod med på det första manuskriptet berodde på att forskningsledaren då inte var medveten om KI:s strikta linje när det gäller efterlevnaden av Vancouverreglerna.

Post doc-forskaren anmälde saken till KI:s etikråd, som efter beredning »enhälligt och starkt« rekommenderade att denne skulle inkluderas i författarlistan. Forskningsledaren har, enligt KI, ifrågasatt rekommendationen med hänvisning till att etikrådet saknade kompetens att bedöma om post doc-forskaren uppfyllde kriterierna för medförfattarskap. Forskningsledaren ska dessutom ha gjort gällande att dåvarande ordföranden i etikrådet missbrukat sin ställning i samband med ärendet.

Sedan anmälan gjordes har enligt post doc-forskaren ytterligare en artikel publicerats, där han bidragit och blivit lovad medförfattarskap.

Mot bakgrund av de jävsanklagelser som forskningsledaren riktar mot etikrådets tidigare ordförande vill KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson att Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskningen yttrar sig över författarskapsfrågan samt prövar om forskningsledarens agerande står i överensstämmelse med god forskningssed.