Det är svårt att på vetenskapliga grunder rekommendera någon särskild form av rehabiliteringsinsats när det gäller återgång i arbete, konstaterar särskilde utredaren professor emeritus Åke Nygren, som på uppdrag av regeringen ser över rehabiliteringsgarantin, tillsammans med ett expertråd om totalt nio personer.
– Vi har haft som uppdrag att titta på hur rehabiliteringen kan förbättras, och hur rehabiliteringsgarantin ska se ut från och med årsskiftet, säger Åke Nygren, som tillsammans med sakkunniga i olika specialiteter har arbetat med uppdraget sedan februari i år.
Rådet anser att de insatser som för närvarande omfattas av rehabiliteringsgarantin tills vidare bör ingå i garantin. För att bringa rehabiliteringsgarantin i »bättre samklang med vetenskaplig konsensus och klinisk praxis«, bör den utvidgas till att även omfatta multimodal behandling vid psykisk ohälsa. Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder.
I avvaktan på resultat från ytterligare forskning inom rehabiliteringsområdet föreslår rådet ett nationellt kvalitetsregister för rehabiliteringsåtgärder. På så sätt kan man eventuellt snabbare analysera och värdera olika typer av behandlingar. För att säkerställa optimal rapportering till registret föreslås att rapporteringen utgör förutsättning för ersättning ur den statliga rehabiliteringsgarantin. I första hand ska registret omfatta psykisk ohälsa och smärttillstånd i rörelseorganen.
På sikt kan eventuellt rehabiliteringsgarantin utvidgas till att omfatta fler diagnoser.
Rehabiliteringsrådet ska lämna slutbetänkandet 10 december.

Läs betänkandet:

Rehabiliteringsrådets delbetänkande, SOU 2010:58

Rehabgarantin idag:

Rehabiliteringsgarantin omfattar multimodal behandling för smärttillstånd i rörelseorganen (MMR) samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med lättare psykisk ohälsa.