Läkarförbundet utreder läkares bakjourskompetens. Uppdraget från fullmäktige är att i ett första steg klargöra vilken kompetens som krävs för att bli bakjour.

Läkarförbundet har tillsatt en arbetsgrupp som ska definiera vad som krävs för att arbeta som bakjour. Gruppen, som leds av Hans Hjelmqvist, ledamot i Centralstyrelsen och ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, har fått i uppgift att ta fram förslag på vad som bör ingå i en bak­joursutbildning – generellt samt för respektive specialitet där bakjour ingår. Det första mötet hålls 28 september.
– Arbetet planeras vara klart till fullmäktige 2011, säger Turid Stenhaugen, utredare, Läkarförbundet.
Hon framhåller att förbundet inte tar ställning till bakjoursskolorna, utan arbetar generellt med utbildningsprogram.
Det var i fjol som frågan väcktes om en reglering av bakjourer. Svensk kir­urgisk förening yrkade i en motion till Läkarförbundets full­mäktige i december på att Centralstyrelsen ska arbeta för att bakjourskompetens ska »tydligt definieras inom respektive verksamhet där bakjour finns«. Centralstyrelsen fick också i uppgift att se till att utbildningsprogram upprättas. Svensk kirurgisk förening ville med denna åtgärd täppa till det tomrum man tyckte sig ha identifierat för färdiga specialister. Men framför allt vill man höja patientsäkerheten och minska de stora kvalitativa skillnaderna i den vård som erbjuds. (Se vidare artikel från en workshop i ämnet vid »Framtidens specialistläkare«, konvent i Malmö.)

Frågan om att reglera bakjour är inte enkel. Centralstyrelsen valde också att ducka när man i ett yttrande till motionen om att reglera bakjourer ansåg frågan besvarad. CS framhöll i yttrandet att man gärna ser att de bakjoursskolor som redan finns utvecklas och sprids genom IPULS i samråd med berörda specialistföreningar – men att det kan vara svårt att definiera en bakjourskompetens på nationell nivå.
Behovet av formaliserad kompetensutveckling för färdiga specialister sorterade CS i sitt yttrande in under »det livslånga lärandet«. Individuella utvecklingsplaner är en fråga för arbetsgivare att upprätta i samråd med medarbetare utifrån verksamhetens behov, påtalade CS.
En tydlig förtjänst såg dock CS med förslaget: att en tydligare beskrivning av bakjourskompetens skulle kunna utgöra en viktig grundsten i den ansvarskod som numera användas för befattningsklassificering i den partssammansatta lönestatistiken.
Fullmäktige gick på kir­urgernas linje. Bakjoursskolorna, som startats inom kirurgi och är på gång även för obstetriker och gynekologer, syftar till att yngre läkare får en adekvat bakjoursutbildning och att befintliga bakjourer bibehåller och utvecklar sin bakjourskompetens.