Som Läkartidningen uppgav tidigare (LT 35/2010, sidan 1991) har läkare kontaktat Läkemedelsverket om fall där de misstänker ett samband mellan narkolepsi och influensavaccinet Pandemrix. Även enskilda personer har hört av sig om liknande samband. En utredning om detta pågår i Sverige där bl a Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet samarbetar. Utredning pågår även i flera andra EU-länder.

Enligt Socialstyrelsen insjuknar runt 100 personer i Sverige varje år i narkolepsi, huvuddelen av fallen diagnostiseras i åldrarna 20–40 år. De senaste sex åren har 7–16 fall per år diagnostiserats hos personer under 20 år.
Registret Vaccinera för statistik över alla som vaccineras inom Stockholms läns landsting (ca 2 miljoner invånare). Enligt uppgifter därifrån har ca 65 procent av alla under 18 år i Stockholms län vaccinerats med Pandemrix. Sex av de rapporterade fallen av narkolepsi som rapporterats i Stockholms län i år gäller barn (under 18 år), och av dem är fyra vaccinerade. Av tio rapporterade fall som gäller personer 18 år och äldre är fem vaccinerade, lika många ovaccinerade.

Antalet rapporterade fall av narkolepsi visar utifrån statistiken från Stockholm på en ökning. De senaste fem åren registrerades inget eller enstaka fall i åldersgruppen under 18 år, under 2010 (uppgifter för 7 månader) är det hittills sex personer.

Läkemedelsverket påpekar att man måste tolka resultaten med försiktighet, eftersom det är ett så litet material, och att de försöker få en tydligare bild av normalförekomsten av narkolepsi.