3 700 brittiska läkare inom palliativ medicin, geriatrik, andra sjukhusspecialiteter samt allmänmedicin medverkade i studien. Av svaren framgår att läkare med stark religiös övertygelse är mindre benägna att fatta beslut om att inleda palliativ sedering eller beslut som kan förväntas leda till att döden inträffar snabbare, oavsett om det rör sig om en avsedd eller en enbart förutsedd effekt.
Vad gäller den senare typen av beslut fattar mycket eller extremt icke-religiösa läkare enligt studien inte bara oftare sådana beslut; de för också i mycket högre grad en diskussion med patienten före beslutet, förutsatt att denne är beslutskompetent.
Oberoende av graden av religiös övertygelse var palliativmedicinare mindre benägna än andra specialister att inleda palliativ sedering eller vidta åtgärder som kan förväntas leda till att döden påskyndas.