I ett betänkande från förvaltningslagsutredningen föreslås att nuvarande undantag när det gäller hälso- och sjukvården slopas. I dag finns en begränsning i förvaltningslagen av möjligheterna till överklagande när det handlar om »ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård«. Skälet är svårigheten att skilja mellan det som är ärendehandläggning och det som är så kallat faktiskt handlande.
Utredningen menar att dessa svårigheter är överdrivna. Läkarförbundet påpekar dock i ett remissvar att den föreslagna förändringen inte får leda till att beslut om att exempelvis neka en patient viss behandling underkastas en onödigt formell och tidskrävande handläggningsordning, bara för att uppfylla krav på kommunikation och överklagandeförfarande.