– Först och främst handlar det om att trygga läkarförsörjningen. Jag och två erfarna kollegor kommer att alternera mellan Hoting och två filialer när verksamheten startar i december. Trygghet och kontinuitet är i ett glesbygdsperspektiv både kostnadseffektivt och ger hög vårdkvalitet, säger Hans Boberg.

I februari lämnade Hans Boberg sin tjänst vid landstingets vårdcentral i Hoting. Ständiga besparingar hade då resulterat i en alltför hög arbetsbelastning.
Nu följer personalen med till det nya bolaget, Nya närvården AB. Därmed uppfyller Hans Boberg kraven på fullständig kompetens inom allt från sjukgymnastik till mödravård.
– Att klara det breda åtagandet är helt klart en broms för etableringar i glesbygd, men i vårt fall har det löst sig smidigt. Då har listningssy­stemet med att vi inte får några passivt listade patienter varit ett större bekymmer. Jag anser inte att landstingets agerande är konkurrensneutralt i det fallet, säger Hans Boberg.
Filialerna kommer att finnas i Strömsund, som är kommunens centralort, och Gädd­ede nära norska gränsen.
Tidigare har en ansökan från Medicin Direkt om att starta vårdcentral i Östersund dragits tillbaka av de sökande av ekonomiska skäl.
– Det är en vanlig kommentar jag får att »Hur kan det gå att starta en vårdcentral i Hoting om det inte tycks fungera i Östersund?« Men jag och mina läkarkollegor har lång erfarenhet av att jobba i området. Vi känner till behoven och kan organisera vården på ett bra sätt utifrån det.

Nya närvården AB godkändes av landstinget i mitten av september och räknar med att ta emot patienter från 6 december. I Jämtland finns även privata vårdcentraler – Hammerdal och Hede – som sedan tidigare har avtal med landstinget och som kommer att föras över till vårdvalet när avtalen löper ut i höst.
I övriga tre län inom den norra sjukvårdsregionen har intresset varit lite större för privata etableringar, men med ett 20-tal privata vårdcentraler är andelen fortfarande mycket låg i ett nationellt perspektiv.

I Norrbotten är fyra privata vårcentraler godkända, samtliga i länets befolkningscent­rum, Luleå–Piteå–Boden.
– Det är inte alls förvånande med tanke på att landstingsledningen krävt maximalt breda åtaganden, vilket effektivt förhindrat etableringar i glesbygd, säger Robert Svartholm, Distriktsläkarföreningen i Norrbotten.
– Nu talas det om att omfördela resurser från vårdcentraler i glesbygd till de större orterna för att kunna konkurrera med de privata alternativen. Det är mycket oroande signaler, men det är helt och hållet landstingets fel att man hamnat i den situationen.

I Västerbotten finns fyra privata vårdcentraler, tre av dem i Umeå, och ytterligare två med rätt att bedriva primärvård under begränsad tid.
– Det är tråkigt att vårdvalsvillkoren skiljer sig så mycket mellan olika landsting. I Västerbotten är den låga ersättningen per patient ett hinder för etableringar i glesbygd. Men i Umeå ser vi positiva effekter när nya privata vårdcentraler startar med höga kompetenskrav. På sikt förbättrar det arbetsvillkoren för alla inom primärvården, säger Nino Bracin, Distriktsläkarföreningen i Västerbotten.

Västernorrland har med tio privata vårdcentraler den största andelen i norra Sverige. Merparten finns i de tre största kommunerna: Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand.
– En förklaring är säkert att särskilt Medelpad haft ett antal vårdcentraler som upphandlats av landstinget för privat drift och det har gett erfarenheter som varit till nytta för etableringar inom det fria vårdvalet, säger distriktsläkaren Staffan Salmonsson, vd för PHC Resurs, som driver tre vårdcentraler.
– Jag tror också att ersättningsmodellen i Västernorrland kan vara till fördel för privata satsningar. Modellen känns mer begriplig än det jag sett i vissa andra landsting och har en bra mix av fast och rörlig ersättning.
Staffan Salmonsson menar att det finns incitament i avtalen för glesbygdsatsningar. Ett exempel på det är att en av hans vårdcentraler, Öbacka i Härnösand, kommer att öppna filial i byn Högsjö. Det sker efter diskussioner med en lokal intressegrupp där merparten av byborna listat sig som patienter vid Öbacka vårdcentral.