Alltmer tid måste läggas på att fylla i komplicerade intyg som allt oftare underkänns av Försäkringskassan, utan att kompensation utgår vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt. Det är den bild som tonar fram i motioner som läkarföreningarna i Skaraborg, Stockholm och Örebro lämnat in till Läkarförbundets förbundsfullmäktige i december.
Enligt Örebro läns läkarförening har det gått så långt att sjukskrivningarna blivit ett arbetsmiljöproblem. Det handlar inte bara om att betydligt mer tid måste ägnas åt kommunikation med Försäkringskassan, utan också om frustrationen över att ständigt få begäran om nya intyg som sedan underkänns.
– Sedan är vi patientens behandlande läkare oavsett vad Försäkringskassan beslutar, och när patienterna far illa påverkar det också oss, vi känner att hur vi än gör blir det inte bra, säger Ann-Marie Terner, styrelseledamot i Örebro läns läkarförening och ordförande för distriktsläkarföreningen i Örebro.
Hon ser det inte som en tillfällighet att initiativet till motionerna i alla tre fallen kommit från allmänläkare.
– Som allmänläkare möter man fler patienter och de har mindre tydliga diagnoser än de patienter som organspecialisterna på sjukhusen möter.
Skaraborgs läkarförening skriver i sin motion att behandlingen ibland blir underordnad att fylla i rätt rutor på sjukintyget.
– Om man har 20 minuter på sig för ett patientbesök och det kommer ett sjukintyg man ska fylla i tar det minst tio, tolv minuter om man ska följa allt som står. Det blir väldigt lite tid till det patienten är intresserad av: att gå igenom sjukdomen och behandlingen, säger Skaraborgs läkarförenings ordförande, Lars Olén.

Stockholms läkarförening vill att Läkarförbundet verkar för att läkarnas rekommendationer i intygen ska respekteras. Följden när intygen inte respekteras, anser man, är att patienterna kommer till skada.
– Det är många patienter med lite längre sjukskrivningar där man som läkare gör vad man kan för att patienten ska bli frisk. Samtidigt driver Försäkringskassan en egen kampanj för att avsluta sjukskrivningen så snart som möjligt. Det kan vara ödesdigert för exempelvis patienter med långvariga psykiska sjukdomar, säger Caroline Asplund, distriktsläkare vid Gustavsbergs vårdcentral och styrelseledamot i Stockholms läkarförening, som menar att det är tydligt att Försäkringskassan inte litar på läkares bedömning på samma sätt som tidigare.
– Tidigare kunde man skriva ett läkarintyg och ordinera vila och sedan gick det igenom. Nu måste man verkligen lägga ut texten för att ytterligare en person ska förstå det som läkaren redan förstått: att detta är en person som inte kan arbeta.

Skaraborgs läkarförening ­vill att Läkarförbundet verkar för att det ska finnas en förenklad version av sjukintyget för korta, standardiserade sjukskrivningar på heltid, som exempelvis efter operationer.
Man efterlyser också en vetenskaplig evidensgranskning av Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar. Bakgrunden är att även om det sägs att avsteg från de rekommenderade sjukskrivningstider som finns i beslutsstöden kan göras där detta är motiverat, så godtar enligt motionen inte alla handläggare på Försäkringskassan det, utan ser tidsgränserna som absoluta.
– Om Försäkringskassan går ut med det här stödet för hur lång sjukskrivningstiden ska vara för varje diagnos och sedan får vi backning för att vi skrivit för långt utifrån det stödet, då vill man att det ska finnas ett evidensbaserat underlag, och det är vår uppfattning att det långt ifrån alltid finns, förklarar Lars Olén.

Örebro läns läkarförening vill att Läkarförbundet nu arbetar för att Försäkringskassan ändrar sina rutiner kring tillämpningen av de nya sjukskrivningsreglerna utifrån de negativa effekterna på läkarnas arbetsmiljö.
Är det läkarnas arbetsmiljö som ska vara styrande för tillämpningen av reglerna?
– Självklart tycker vi att det är ett stort problem att många patienter far illa i sy­stemet. Men vi har valt att inte lägga fokus på det eftersom det är en motion till Läkarförbundets fullmäktige, och ur facklig synpunkt kändes det viktigt att belysa hur vår arbetsmiljö har påverkats, säger Ann-Marie Terner.