Genom ett samarbete med Sida har Cefam, Centrum för allmänmedicin, sedan några år tillbaka erbjudit utbildningsläkare möjlighet att randa tre månader i Indien, Etiopien eller Tanzania.
– ST-läkare kan under sitt ST-block få göra en tre månaders auskultation i ett utvecklingsland. Biståndspengar finansierar handledare, berättar Anna Karin Karlsson, distriktsläkare i Solna, aktiv i Cefam och en av de drivande bakom utbildningsprojektet.

Hon anser att det är viktigt att läkare får erfarenhet av globalmedicin under sin utbildning, inte minst eftersom delar av det globala sjukdomspanoramat blir allt vanligare i svensk sjukvård.
– Vi får inte missa malaria och tuberkulos. Så får det bara inte vara, varnar Anna Karin Karlsson.

Ett 40-tal läkare har hittills genomgått utbildningen, som förutsätter en anställning hemma och att landstinget står för lönen. Men möjligheten att med statliga bidrag auskultera i låg- och mellaninkomstland befaras upphöra 2012, då avtalet inom ramen för Sidas »resursbasutveckling« från 2004 går ut. Sida har flaggat för att man kommer att dra in sin finansiering av handledare.
– Mot bakgrund av omstrukturering på Sida och att Sida går mot att hantera större och färre insatser kan detta leda till att Sida i framtiden inte kommer att kunna förlänga nuvarande avtal, kommenterar Irène Rudefors Zellinger, chef för Sidas »Team global resursbas- ochkapacitetsutveckling«.
Hon vill dock poängtera att något beslut ännu inte är fattat.
Marie Närlid