SUS, Malmö, Akutcentrum
Sjukhuset har under flera år haft problem med att hantera överbeläggningar. Krav att redovisa åtgärder mot överbeläggningar samt undersöka personalens arbetsbelastning.

SUS, Malmö, ortopedikliniken
Man begär att ett vite på 200 000 kronor ska dömas ut för brott mot 80 cm-regeln.

SUS, Lund
Överbeläggningar förkommer trots strategier för att undvika dem. Det saknas rutiner för riskbedömningar, och uppföljningen av åtgärder är oklar. Krav på rutiner för riskbedömning vid överbeläggningar.

Helsingborgs lasarett
Arbetsmiljöverket begär i augusti att ett vite på 100 000 kronor döms ut. Skälet är att man brutit mot regeln om minst 80 cm fritt utrymme kring patientsängarna.

Centrallasarettet, Växjö, Medicincentrum
Medelbeläggningen är 99 procent. Arbetsmiljöriskerna i samband med överbeläggningar undersöks inte systematiskt. Krav att risk­bedömningsrutiner upprättas.

Kungälvs sjukhus, område medicin
2009 förbjöds sjukhuset vid vite på 150 000 kr att använda korridorer som vårdplats eller and­ra utrymmen, när de behövs för sitt egentliga ändamål. Under försommaren konstaterades brott mot förbudet på fem avdelningar, och Arbetsmiljöverket ansökte om utdömande av 750 000 i vite. Samtidigt höjdes vitet till 300 000 kr/avdelning och tillfälle.

Alingsås lasarett, medicin­kliniken
Överbeläggningar förekommer. Krav på att upprätta rutiner för riskbedömning av arbetsmiljön varje gång det förekommer överbeläggningar eller utlokaliseringar.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, medicinkliniken
Överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer regelbundet. Systematisk bedömning av arbetsmiljöriskerna sker inte. Krav på rutiner för riskbedömning.

Centralsjukhuset, Karlstad, division opererande specialiteter
Högt patienttryck. Bemanning dras ned på kvällar och helger trots konstant arbetsbörda. Krav på rutiner för riskbedömning vid överbeläggningar och handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer mer eller mindre regelbundet på alla tre sjukhusen. Rutiner för att avgöra om personalen riskerar att fara illa saknas. Krav att upprätta rutiner för riskbedömning.

Köpings lasarett, division närsjukvård
Trots att det finns strategier för att hantera överbeläggningar är arbetsbelastning och övertidsuttag högt och möjligheten till återhämtning liten. Krav att redovisa åtgärder för att minska arbetsbelastningen.

Centrallasarettet, Västerås, division medicin
Högt patienttryck och hög arbetsbelastning. Ingen systematisk bedömning av arbetsmiljöriskerna vid överbeläggningar. Krav på rutiner för riskbedömning och handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Centrallasarettet, Västerås, kirurgidivisionen
Arbetssituationen är mycket ansträngd. Trots strategier för att förhind­ra överbeläggningar kan man inte visa att man lyckats hantera situationen. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska redovisas.

Visby lasarett, intensivvårdsavdelningen
Personalneddragningar på 20 procent har gjorts trots oförändrat patienttryck, vilket lett till att fler patientsängar placeras i samma rum. Arbetsmiljöverket överväger vite mot överträdelse av 80 cm-regeln.

Danderyds sjukhus
Överbeläggningar och utlokaliseringar sker regelbundet. Inga skriftliga riskbedömningar görs. Inga åtgärder vidtas för att minska personalens arbetsbelastning. Brott mot 80 cm-regeln förekommer. Vite övervägs.

KS, Solna
Överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer regelbundet. Inga systematiska undersökning av arbetsmiljöriskerna genomförs. Krav att riskerna bedöms vid överbeläggningar och att personalen får veta vilka arbetsuppgifter som kan prioriteras bort när tiden inte räcker till.

KS, Huddinge
Inspektioner 2009 visar att det förekommer ständigt återkommande överbeläggningar. I januari 2010 beslutar AV om vite på 300 000 kr varje gång man bryter mot 80 cm-regeln samt varje gång det sker överbeläggningar utan att riskbedömning görs och nödvändiga åtgärder vidtas.

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna
Oanmälda inspektioner i maj visar på omfattande överbeläggningar. Situationen förvärras av att personalen upplever att de saknar kompetens att ta hand om vissa patienter. Krav att arbetsbelastningen undersöks och riskbedömningar görs.

Akademiska sjukhuset, Uppsala, akutkliniken
Läkarna har ohållbara arbetsförhållanden på grund av vårdplatsbristen. Krav på extern kartläggning/riskbedömning av arbetsmiljön med anledning av utlokaliseringarna. Handlingsplan ska upprättas och uppföljningen dokumenteras.

Gävle sjukhus
Arbetsmiljöverket genomför under våren tre inspektioner vid Gävle sjukhus och konstaterar vid samtliga besök överträdelser av 80-cm regeln. Man yrkar därför att ett tidigare lagt vite på 90 000 kr döms ut.

Sollefteå sjukhus
Behovet av vårdplatser överstiger nästan konstant det faktiska antalet. Arbetsgivarens överbeläggningsplan fun­gerar inte. Arbetstagarnas arbetssituation ska undersökas och rutiner för riskbedömning vid överbeläggningar upprättas.

Örnsköldsviks sjukhus, Medicincentrum
Överbeläggningar förekommer, men det saknas metoder för att mäta omfattningen. Krav på att upprätta rutiner för riskbedömningar vid överbeläggningar.

Örnsköldsviks sjukhus, vuxenpsykiatrin
Överbeläggningar förekommer. Inga riskbedömningar görs. Krav att arbetsbelastningen i samband med överbeläggningar undersöks och en handlingsplan med förebyggande åtgärder redovisas.

NUS Umeå, Medicincentrum
Alla avdelningar är skyldiga att ta två överbeläggningar. Krav på tydligare rutiner för hur personalens arbetsmiljö beaktas i sammanhanget.