– Vi har redan inlett detta, sa Heidi Stensmyren, numera förste vice ordförande, när motionen förbehandlades i utskottet.
Läkarförbundet har bland annat lyft frågan om att förenkla sjukintyget i Nationellt försäkringsmedicinskt forum, där förbundet och Läkaresällskapet ingår tillsammans med Socialstyrelsen, SBU, SKL och Försäkringskassan.

Samma motionär fick dock, i CS svar, avslag på kravet att Läkarförbundet verkar för en evidensgradering av det me­dicinska beslutsstödet.
–Beslutsstödet är inte vetenskap i sig. Därför kan det inte evidensgraderas. Men vi vill ha mer forskning på området, sa Heidi Stensmyren.
I utskottsarbetet enades dock CS och motionär om en ny formulering, som klubbades av fullmäktige och innebär att Läkarförbundet ska verka för att det finns vetenskapligt underlag som styrker beslutsstödet.

I en annan motion ville Örebro läns läkarförening att Läkarförbundet ska arbeta för att Försäkringskassan ändrar sina rutiner kring tillämpningen av de nya sjuk- skrivningsreglerna utifrån de negativa effekter det haft på läkarnas arbetsmiljö. I sitt motionssvar skriver CS att Läkarförbundet arbetar aktivt både för arbetsmiljöförbättringar och för bättre kommunikation mellan Försäkringskassan och vården. Motionen ansågs besvarad.