– Nivån är oacceptabelt ojämn, sa Gunnar Eckerdal, överläkare, palliativa teamet, Kungsbacka närsjukhus, vid en presskonferens apropå symposiet »Det orättvisa döendet« på onsdagen.
– Det är mycket större skillnader mellan en ort och en annan än mellan glesbygd och tätort.
Cancerpatienter får oftast god palliativ vård, medan patienter på kommunala korttidsplatser och medicinkliniker, oftast gamla multisjuka, sällan får det. Kroniska överbeläggningar och flyttkaruseller bidrar till detta. Ett litet exempel ur registret: På frågan om den döende förstod att han eller hon skulle dö svarar medicinkliniker ofta »vet ej«. Ofta talar man på akutsjukhuset inte med patienten om detta.
Ansvarsuppdelningen mellan kommun och landsting leder ofta till brister i vården av människor i livets slutskede.
I dag registreras 30 procent av alla dödsfall i Sverige i det relativt nystartade Svenska palliativregistret. Registrering är inte ett uttalat krav i alla landsting, men det vore bra om det blev obligatoriskt, tycker Eckerdal.
Dessutom behövs specialistutbildning i palliativ vård för läkare och sjuksköterskor samt en öppen dialog i hela samhället om hur vi vill vårdas innan vi dör, enligt sympiosets arrangörer, och påminner om att vi i genomsnitt bor 1 procent av vår livstid på ett kommunalt boende.

Palliativt konsultteam viktig länk i vårdkedjan

Ett palliativt konsultteam kan bidra till en mer jämlik vård i livets slutskede genom att vara en länk i vårdkedjan och genom att ge utbildning och rådgivning till primärvården. Det menar Susanne Arvidsson, överläkare, Avancerad hemsjukvård i Umeå. Hon har intervjuat distriktssköterskor i det glesbefolkade Södra Lappland, en yta stor som Schweiz med i genomsnitt en invånare per kvadratkilometer. Distriktssköterskorna upplever bristfällig kommunikation med sjukhusen som ett stort problem. De vill ha mer information från sjukhusen om förväntad sjukdomsutveckling, läkemedel och stöd vid komplicerade situationer så att fler patienter kan få möjlighet att med bättre planering vistas på sin hemort.

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!