Sjukhusläkarföreningen, som väckte frågan, beskriver i sin motion hur förändringsprocesser på vissa områden kan få oförutsedda, negativa konsekvenser på andra områden. Mest utsatta är de flaskhalsar där flera olika processer slåss om utrymmet. Ett exempel är utredningskapaciteten inom radiologi, där det finns stora skillnader över landet på väntetid för bland annat magnetkameraundersökningar.
Cytologi/patologi är också en sådan begränsande faktor, trots att svaren därifrån oftast är helt avgörande för planeringen av nästa steg i vården. Operationskapaciteten kan vara begränsad på olika sätt, både av resursbrist och av hur samspelet med andra delar av sjukhuset fungerar.
För att komma till rätta med flaskhalsarna ville motionärerna se en riktad satsning från statsmakterna. En förebild är kömiljarden, som socialminister Göran Hägglund brukar framhålla som ett lyckat exempel.
– Nu lanserar vi idén om en flaskhalsmiljard, sa Thomas Zilling från Sjukhusläkarföreningen. En samling kring det kravet kan ge bättre tryck i frågan.
CS ställde sig bakom motionen, med tillägget att flaskhalsmiljarden behöver finnas kvar under minst tio år. Fullmäktige var av samma uppfattning.