Destruktiva förhållanden som hindrar läkare av kvinnligt kön diskuterades vid den medicinska riksstämman i Göteborg på torsdagen i regi av Kvinnliga läkares förening, Läkarförbundets största intresseorganisation, enligt dess ordförande Mia Fahlén.
Företrädare från fack och akademi ombads vid seminariet att peka på hinder för kvinnliga läkares arbete och yrkesroll. Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets första kvinnliga ordförande, inledde med att framhålla att lönerna långt ifrån är jämlika. Men den lönemodell som i dag praktiseras på läkarområdet – individuell lönesättning med lönesamtal är den bästa modellen ur ett jämställdhetsperspektiv: I det gamla tariffsystemet rusade männen mycket snabbare i lönekarriären. Det individuella lönesystemet vi har i dag måste användas och utvecklas. Ett missförhållande svårare att få bukt med är att det inom vården är manligt läkarideal, könsbunden inordning i specialiteter och att övriga vårdyrken är tydligt enkönade.
– Om det bara blir läkaryrket som blandas blir det svårt. Kvinnliga sjuksköterskor möter läkare olika utifrån kön, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hon och maken (båda före detta sjuksköterskor) valde båda att läsa vidare till läkare – och fick då helt olika reaktioner från gemensamma kollegor på samma arbetsplats. Ingen ifrågasätter att en manlig sjuksköterska läser vidare till läkare, säger Eva Nilsson Bågenholm och uppmanar läkare att inte låta karriär styras av gamla hjulspår. Läkares val av specialiteter är ett sådant exempel: Inordning i specialiteter konserverar invanda könsmönster. Om du vill bli neurokirurg, så bli det då. Det är viktigt att vi inte skapar kvinnliga specialiteter och låter manliga specialiteter kvarstå. Välj inte efter kön!

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!