9,4 procent av alla patienter som vårdades inneliggande på svenska sjukhus hösten 2010 hade en vårdrelaterad infektion (VRI), enligt den punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör varje halvår. Högst var prevalensen på Gotland med nästan 14 procent och i Västerbotten med nästan 12 procent VRI hos de inneliggande patienterna. Lägst var den i Jämtland och Kalmar, där knappt 6 procent av de inneliggande patienterna hade VRI.

För drygt två år sedan började SKL mäta förekomsten av VRI i den somatiska slutenvården ett par gånger per år. Det högt satta målet var då att minska VRI till hälften – på två år. Resultaten från den första mätningen på våren 2008 räknas som lite svajig eftersom sjuksköterskestrejken pågick och det var svårt att få in uppgifter från alla sjukhus. Siffran angav i alla fall att drygt 11 procent av alla inneliggande patienter hade en VRI.
Vid mätningen ett halvår senare – hösten 2008 – hade andelen sjunkit något, och så fortsatte det ända till hösten 2009 då VRI på svenska sjukhus var nere i knappt 9 procent.
– Vi fick en ganska snabb nedgång i början och hade väl hoppats att det skulle fortsätta så, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Men de två senaste mätningarna har trenden vänt, och prevalensen för VRI hos patienter som vårdades inneliggande var 9,6 respektive 9,4 vid vår- respektive höstmätningen.

– Ska man komma vidare nu krävs det ett mer omfattande arbete. Kulturförändringar. Och det är inte snutet ur handen.

Hösten 2009, när andelen var som lägst, var också perioden när den nya influensan var som mest aktuell. Kan det finnas en koppling, så att till exempel fler spritade händerna då?
– Alla älskar den teorin, säger Göran Stiernstedt.
Men han tycker inte det finns nog underlag för att påstå att det finns ett sådant samband. Han påpekar att förra hösten också var den ursprungliga målgången på projektet med punktprevalensmätningar. Därför kan en lika god förklaring vara ett extra fokus på att förebygga VRI vid den tidpunkten.

Göran Stiernstedt poängterar att metoden med punktprevalensmätningar gör att tillfälligheter kan få stor inverkan på resultatet. Han berättar att ett system där vårdgivarna registrerar VRI kontinuerligt för att få mer tillförlitliga siffror är på gång.

– Jag önskar att det så småningom kommer att utgöra underlag för den prestationsbaserade ersättningen (se Läkartidningen nr 51–52/2010, sidan 3265, »Mät patientsäkerheten – få pengar«).

Liksom tidigare år har Läkartidningen från SKL fått en bearbetning av materialet utifrån kliniktyp (se diagram).

Högst andel patienter med VRI finns, naturligt nog, inom infektion, som får ta emot sådana patienter från andra kliniktyper.
Största ökningen ses inom gynekologin, där andelen inneliggande patienter med VRI mer än fördubblats jämfört med de två tidigare höstmätningarna. Göran Stiernstedt vill dock vara försiktig med att dra snabba slutsatser av detta eftersom det handlar om just punktprevalensmätningar.
– Man ska haja till, säger han. Men vetenskapsmannen i mig säger samtidigt att man ska vara försiktig. Det kan lika gärna ha gått ner igen nästa gång.
Det är trenderna man ska titta efter, och där ser man en klart positiv trend inom ortopedin, enligt Göran Stiernstedt.
– Allt talar för att de har jobbat framgångsrikt där.

Nytt för denna omgång i punktprevalensmätningen är att SKL också mätt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 

Från undersökningen kan noteras att arbete i kortärmad arbetsdräkt och utan ringar, klockor och armband verkar vara standard för de allra flesta som svarat på enkäten. Många desinficerar också händerna korrekt efter patientnära arbete (89 procent i riket), även om man i Halland har en tendens att glömma det (drygt 70 procent desinficerar korrekt). Att utföra en korrekt desinfektion av händerna före patientnära arbete klarar endast drygt 70 procent av alla tillfrågade, bäst går det i Jönköping, där man närmar sig 90 procent.

Göran Stiernstedt säger att han är glad att man kommit igång med dessa mätningar men att de mer får ses som ett underlag att jämföra kommande förändringar med.Andel patienter med vårdrelaterad infektion, VRI, fördelat på kliniktyp, i procent.