Läkarförbundets centralstyrelse har antagit en handlingsplan för förbundets arbete med chefsfrågor i vården.
Syftet är att stimulera läkare till att åta sig chefsbefattningar i vården och att få dem som redan antagit utmaningen att fortsätta axla uppgiften.
Att verksamhetschefen är läkare har nämligen visat sig ha en stor betydelse för rekryteringen av läkare, enligt den chefsenkät som förbundet presenterade i höstas. I takt med att kraven på sjukvården ökar lär cheferna – inte minst på mellannivå – få en alltmer avgörande roll, konstaterar förbundet vidare.
Redan i dag kan läkare som är chefer få kvalificerat stöd från förbundet när det gäller anställningsavtal och ersättningar med mera, men chefsspecifika frågor behöver utvecklas.

Handlingsplanen är i tre delar. Den första delen fokuserar på att stärka chefsrollen genom att ge stöd och service. Det kan handla om att inrätta lokala mentorsprogram för chefer via lokalavdelningarna, att utveckla Chefsföreningens nätverk för stöd till chefer som hamnat i kläm, liksom att utreda möjligheter till karriärrådgivning för chefer och blivande chefer som är medlemmar i förbundet. (Med anledning av ett par motioner från fullmäktige 2009 utreder förbundet redan i dag möjligheten att inrätta karriärprogram, inklusive coacher, för olika läkarkarriärer.)

Den andra delen i handlingsprogrammet syftar till att läkare ska få en mer positiv bild av chefsrollen. Detta senare arbete är framför allt tänkt att utföras centralt på förbundet, i form av kommunikationsinsatser, till exempel via förbundets nyhetsbrev och hemsida och i form av informationsmaterial om hur det är att vara chef.

Den tredje delen av programmet handlar om förbundets politiska påverkansarbete, lobbying gentemot arbetsgivare, politiker med flera. Läkarförbundet anser att läkare med sin erfarenhet av sjukvård, forskning och utbildning och »med goda ledaregenskaper och intresse för chefskap« behövs som chefer på olika nivåer i sjukvården »nu och i framtiden«. Konkret handlar det bland annat om att driva frågan om ledarskapsutbildning under läkares grundutbildning och fortbildning.