Läkare är en av sju yrkesgrupper som inom EU omfattas av det automatiska erkännandet av yrkeskvalifikationer. Läkarförbundet är i grunden positivt till systemet med EU-läkare: »Det automatiska erkännandet [av yrkeskvalifikationer] har fun­gerat väl och bör fortsättningsvis gälla«, skriver Läkarförbundet i ett remissvar till Saco med anledning av att direktivet (2005/36/EG) ses över för en eventuell framtida omarbetning.
Men det finns några problem, enligt Läkarförbundet. Arbetsgivare ser inte alltid till att den anställda har den kompetens som förväntas och verksamheten kräver, till exempel språkkunskaper. »Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det rimligt att språkkunskaper är en förutsättning för att få sina kvalifikationer erkända i annat EU/EES-land«, skriver Läkarförbundet och föreslår individuella introduktionsprogram »för att säkra det automatiska erkännandet«.
Läkarförbundet passar i sitt remissvar också på att upprepa kravet på att EU erkänner allmänmedicin som en specialitet i nivå med and­ra specialiteter. Vidare efterlyser Läkarförbundet bättre information från EU-ländernas myndigheter om till exempel ansökningsförfarandet för legitimation.

Läkarförbundet vill också underlätta för icke-legitimerade läkare att röra sig över gränserna inom EU. Förbundet refererar till de cirka 850 svenska läkarstudenterna i Polen, av vilka de flesta kommer att vilja göra praktik i Sverige och snabbt komma in på svensk arbetsmarknad.
Landstingen bör även kunna anställa läkarstudenter från andra EU-länder som är i slutet av sin utbildning som handledda vikarier, framhåller Läkarförbundet i ett remissvar till Behörighetsutredningen. I dag gäller Socialstyrelsens generella dispens från legitimationskravet bara för läkarstudenter i Sverige från och med termin nio, medan 2 500 svenska läkarstudenter i andra EU-länder saknar denna möjlighet till handledd klinisk tjänstgöring inför sin legitimation.
Läkarförbundet framför även sina åsikter via CPME (Standing Committee of European Doctors).