Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige måste sedan 1984 godkännas av Läkemedelsverket. Och sedan i maj 2004 registrerar Läkemedelsverket alla kliniska prövningar inklusive tillstånd och etikprövningsnämnds beslut i en EU-gemensam databas, EudraCT. Det är ur denna databas, som inte är allmänt tillgänglig, som uppgifter till det nya EU Clinical Trials Register hämtas.

Det nya registret, som ska bidra till ökad öppenhet om kliniska prövningar, bland annat för patienter och vårdpersonal, ska utvecklas vidare och kommer i framtiden även att innehålla resultat av prövningarna.

Offentliggörandet har försenats med närmare två år. Läkartidningen berättade i oktober 2008 om planerna att göra uppgifter ur databasen EudraCT tillgängliga för allmänheten. Företrädare för EMA bedömde då att en första version skulle vara klar i juni 2009, och den skulle kompletteras med resultaten av de kliniska prövningarna i slutet av 2009.