Johan Assarsson ska i ett första delbetänkande senast 30 juni 2012 lämna förslag på hur patientens ställning kan stärkas inom en rad områden.
Här är några av hans uppgifter att lösa:
• Hur kan regionala skillnader i vårdinnehåll och vårdresultat minska så att vården blir mer likvärdig?
• Föreslå lagreglering av det fria vårdvalet. I dag tillämpas fritt vårdval, men det är inte lagreglerat utom när LOV, lagen om valfrihetssystem, är tillämplig.
• Föreslå hur hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om vårdgarantin och det fria vårdvalet kan höjas.
• Undersöka om landstingen bör få ansvar för att informera patienterna om möjligheterna till vård inom EU/EES. I dag har Försäkringskassan ansvaret.
• Ta reda på hur landstingen i dag hjälper patienterna att utnyttja vårdgaranti och fritt vårdval, till exempel genom vårdlots eller vårdsluss. Föreslå lagreglering om det behövs.
• Föreslå en modell för hur klagomål som kommit in till Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, kan bearbetas samlat och systematiskt. Föreslå också en modell för en webbbaserad tjänst som kan ta emot andra typer av patientberättelser om hur vårdens kvalitet upplevs.
• Föreslå hur vårdmyndigheternas information till patienter kan förbättras. Här ska utredaren samverka med Stefan Carlsson, som utreder myndighetsstrukturen inom vården (se LT nr 13, sidan 710-3).
• Undersöka hur patientens tillgång till och kontroll över sin egen journal kan öka. Lämna förslag på hur patienten praktiskt och tekniskt kan spärra journalen för andra vårdenheter.
• Undersöka även juridiskt, om det går att erbjuda en »elektronisk hälsodagbok«, en ny tjänst till exempel i anslutning till sjukvårdsrådgivningen 1177.se, där patienterna kan skriva om sin hälsa och vid behov dela med sig av dagboken till sjukvården.

I sitt slutbetänkande ska Johan Assarsson senast den 1 januari 2013 lämna förslag till samlad patientlag. Tanken med en patientlag, enligt direktiven, är inte att införa en rättighetslagstiftning med möjligheter för patienter att utkräva dessa rättigheter i domstol. Det skulle vara en dålig idé, enligt tidigare utredningar. Tanken är i stället att det skulle ha ett symbolvärde om all lagstiftning som påverkar patientens ställning kunde samlas i en enda lag, något som dock möjligen inte låter sig göras rent lagtekniskt. Många olika lagar berörs.