Socialstyrelsen vill ersätta nuvarande föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården med nya, som ska vara gemensamma för vården och socialtjänsten.
Läkarförbundet anser dock i ett remissvar att det lagda förslaget innebär en försämring jämfört med gällande föreskrifter, eftersom det är mer byråkratiskt och i högre grad hänvisar till lagar och undantag. Det medför att tydligheten i vad som menas med kvalitet och säkerhet går förlorad och gör föreskrifterna svårare att tillämpa för vårdgivare och personal.
Svenska Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar, som Läkarförbundet ställt sig bakom, att för vissa patienter som har kontakt med både vård och socialtjänst, exempelvis många psykiatripatienter, kan ett gemensamt regelverk för ledningssystem ha fördelar. Samtidigt handlar det om så många olikartade verksamheter att en gemensam föreskrift riskerar att bli tom på meningsfullt innehåll.
Man pekar också på att det saknas en utvecklad definition av vad kvalitet är. Begreppet »god vård«, som finns med i vägledningen till nuvarande föreskrift, finns exempelvis inte med.