I mer än två år har utredningen kring den dråpmisstänkta narkosläkaren pågått. Vid flera tillfällen har många trott och hoppats att åklagaren Peter Claeson skulle välja att lägga ner, men han har i stället valt att hålla ytterligare förhör, inhämta ytterligare expertis, vrida och vända på ytterligare presumtiva bevis. I slutet av februari inkom den norske rättstoxikologen Jørg Mørland med ett utlåtande om de rättskemiska och rättsmedicinska slutsatser som redovisats i målet. Efter översättning och noggrann genomläsning har åklagaren alltså trots allt valt att fortsätta processen.


Peter Claeson har nu begärt att ett datum för huvudförhandlingarna ska sättas ut av Solna tingsrätt. Han gjorde i förra veckan också en justering i gärningsbeskrivningen som finns i stämningsansökan. Förutom den gärningsbeskrivning som gäller sedan tidigare, att narkosläkaren uppsåtligen berövat flickan livet genom förgiftning med narkosmedlet tiopental, så har Peter Claeson nu gjort följande tillägg: »I andra hand görs gällande att [narkosläkaren] uppsåtligen försökt beröva [flickan] livet på sätt som anges i stycket ovan.«

Försvarsadvokat Björn Hurtig tänker å sin sida begära en överprövning av åklagarens beslut att gå vidare med åtalet.
– Jag tycker det är fel. Det blev väldigt klart sedan jag läste det norska expertutlåtandet, säger Björn Hurtig till Läkartidningen.

– Mørland för även fram alternativa dödsorsaker, säger han och fortsätter:

– Om man inte kan bevisa att ett brott föreligger för att det finns en rad alternativa förklaringar till en effekt, i det här fallet döden, då ska man inte gå till domstol.


Mørland tvivlar på tiopentalspåret

Den norska rättstoxikologen Jørg Mørland uttrycker sig pragmatiskt i yttrandet till Socialstyrelsens rättsliga råd. Bland annat skriver han att rättsläkarens slutsats, att döden inte var naturlig utan skett efter en kraftig överdosering av tiopental i kombination med morfin, kan vara riktig, men att det inte är uteslutet att tiopentalets betydelse för dödsfallet har varit minimal.
Jørg Mørland uttrycker också tvivel inför om flickan verkligen levde vid tidpunkten då tiopentalet gavs.?
Däremot lyfter han fram att det av laboratorieresultaten framgår att flickan tillförts mer morfin än vad som angetts i journalen, något som skulle kunna ha medfört en dödlig förgiftning. Men även om detta råder osäkerhet, poängterar han. Även här lyfter han fram möjligheten att en väsentlig del av den uppmätta koncentrationen i blodet beror på tillförsel efter döden.?

Läs tidigare artiklar:

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd