Efter många år av sjunkande anslutningsgrad verkar kurvan ha vänt och Läkarförbundet skriver i sin analys av medlemsstatistiken för 2009 och 2010 att prognosen visar på uppgång bland yrkesverksamma läkare med ett par procentenheter till 82 procent.
Det totala antalet medlemmar, där även studenter och pensionärer räknas in, är i dag 42 854. Det ger en ökning med 3,9 procent under 2010. Den enskilt största ökningen står gruppen studenter för. Antalet studenter som är med i Läkarförbundet har ökat med 8,6 procent under 2010. Den stora ökningen har framför allt skett bland studenter i utlandet.
Fredrik Eklöf, marknads- och rekryteringsansvarig på Läkarförbundet, tror att detta är resultat av en medveten strategi. Efter tre år med nuvarande strategi säger han att förbundet ser ett tre- till fyrdubblat nettoinflöde av nya medlemmar.
– Vi har arbetat med att få upp en organisation runt om i Europa för de svenska studenter som läser till läkare utomlands. Vi har bland annat varit på flera informationsresor där även representanter från ett antal landsting medverkat, säger han.
I mitten av april besöker Läkarförbundet tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Jönköpings läns landsting och Västra Götalandsregionen tre städer i Centraleuropa för att informera studenter på plats. Miniturnén når Prag den 12 april, Budapest den 13 och avslutas i rumänska Cluj Napoca den 14 april.
– Vi har frågat oss vad som är viktigt för utlandsstudenterna och på vilket sätt Läkarförbundet kan bidra, säger Fredrik Eklöf och fortsätter:
– Min erfarenhet är att flertalet vill komma tillbaka till Sverige efter färdig utbildning och att vi från Läkarförbundet säkert kan medverka till att förenkla vägen tillbaka.
Läkarförbundet har en uttalad målsättning att öka anslutningsgraden med minst 1 procentenhet varje år. De primära målgrupperna förbundet riktar in sig på är just studenter, yngre läkare samt läkare med utländsk utbildning.
– Anledningen till detta är att anslutningsgraden i dessa grupper uppskattas vara lägre än bland de äldre verksamma läkarna, säger Fredrik Eklöf, som tror på ökat medlemsantal genom mer direkt kontakt med medlemmarna.
De karriärkvällar som förbundet har anordnat ett par gånger har varit mycket uppskattade och det är med bland annat aktiviteter av den typen som förbundet vill värva fler medlemmar och också öka medlemsvärdet.
– Vi måste närvara mer i olika sammanhang, säger Fredrik Eklöf och nämner kirurgveckan och andra specialistträffar som exempel.
Förutom att bli bättre på att tydliggöra det fackliga och professionella arbete förbundet utför pratar Fredrik Eklöf om att skapa mervärden för medlemmarna. Aktiviteter han nämner är karriärrådgivning och coachning.
Finns det pengar till en sådan verksamhet?
– Det är naturligtvis en prioriteringsfråga. Vi ska undersöka vad vi redan har för kompetens och om det eventuellt finns intressanta samarbetspartner, avslutar Fredrik Eklöf.