Vilka problem kring sjukskrivning som primärvårds- och företagsläkare anser vara svårast har Monika Engblom, doktorand vid Karolinska institutet, sammanställt i en doktorsavhandling som försvaras den 6 maj.
I avhandlingen dras slutsatsen att frågor som berör sjukskrivning utmanar läkarens roll på olika sätt, och flera sjukskrivningsrelaterade problem är både frekventa och allvarliga. Några av problemen är tätt sammankopplade med situationer där läkaren har svårt att agera i enlighet med vad som känns rätt att göra, främst på grund av motstridiga krav och lojaliteter.
Avhandlingens fyra delar består av två studier som baseras på skriftliga beskrivningar av besvärliga fall, en studie som redovisar diskussioner kring en del av dessa fall, och en enkät.
De två studierna är läkares egenupplevda fall. Majoriteten av dessa fall gäller patienter som varit sjukskrivna mer än ett år, oftast kvinnliga undersköterskor eller vårdbiträden sjukskrivna för psykiska besvär. Problematiskt för läkaren i den här situationen kan vara att patientens besvär inte tolkas som medicinska eller att patientens beskrivning av sjukdomen inte överensstämmer med läkarens analys. Ibland uppfattar läkaren också att besvären är orsakade av själva sjukskrivningen.
De vanligaste åtgärderna från läkarens sida är sjukskrivning, remiss till samtalsterapi och förskrivning av antidepressiva läkemedel.
Enkäten skickades ut till Sveriges samtliga allmänläkare, ca 5 600. Den besvarades av över 2 500 specialister i allmänmedicin och berör frekvensen och svårigheterna kring sjukskrivning. Här framkommer att många upplever det som mycket problematiskt att bedöma patientens arbetsförmåga. Att hantera situationer när patienten och läkaren har olika uppfattningar om behovet av sjukskrivning beskrivs som besvärligt. Även att balansera mellan att vara behandlande läkare och medicinsk expert i kontakten med Försäkringskassan upplevs som jobbigt.
I enkäten framkom att en majoritet av läkarna minst en gång i månaden sjukskriver patienterna längre än medicinskt motiverat, ofta med hänvisning till vänteköer i vårdkedjan. Manliga yngre läkare anger oftare än andra att de gör det för att undvika konflikt med patienterna.