SACO, som fördelar statliga stödmedel för regionala skyddsombud, har efter en ansökan från Läkarförbundet beviljat en miljon kronor till ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk av regionala skyddsombud som ska värna arbetsmiljön för de läkare som arbetar i privat sektor. Ombuden ska även bevaka att arbetsgivarna följer lagar och avtal.
– Vi ser en privat sektor öppna sig med enheter där det finns läkare men där det inte finns kollektivavtal, ingen skyddskommitté och ingen facklig verksamhet, säger Ulrika Edwinsson, chef för avdelningen för arbetsliv och juridik på Läkarförbundet.

Det är framför allt på små privata enheter som det kan saknas både tid, resurser och kompetens lokalt för ett kvalificerat arbetsmiljöarbete. Här kan regionala skyddsombud vara ett alternativ, eftersom de till skillnad från lokala skyddsombud har rätt att agera även på arbetsplatser där de inte själva är anställda.
– Vi har precis startat rekryteringsprocessen. Vi har informerat lokalföreningarna och bett dem nominera personer. Det kan vara personer som redan i dag har ett förtroendeuppdrag i en lokalförening, men det behöver inte vara det, säger Ulrika Edwinsson.

Lokala skyddsombud har rätt att genomföra sitt uppdrag på arbetstid, utan lönebortfall. Det har inte regionala skyddsombud. De medel man fått ska därför bland annat gå till att täcka inkomstbortfallet de timmar de regionala skyddsombuden ägnar åt att bevaka arbetsmiljöfrågorna hos andra arbetsgivare.
En viktig del i projektet blir att genomföra en kartläggning av var i landet flest privatanställda läkare arbetar, för att man ska kunna bedöma hur det geografiska ansvaret mellan ombuden bör vara fördelat.

Regionala skyddsombud

På arbetsplatser som saknar lokal skyddskommitté har de fackliga organisationerna enligt arbetsmiljölagen rätt att utse regionala skyddsombud med samma befogenheter som lokala skyddsombud. Förutsättningen är att den fackliga organisationen har minst en medlem på arbetsplatsen. För regionala skyddsombud utgår statsbidrag som fördelas via de fackliga centralorganisationerna, i Läkarförbundets fall Saco.