Den dråpåtalade narkosläkarens advokat Björn Hurtig har vänt sig till åklagaren Peter Claeson och begärt att han ska överpröva sitt beslut »att inte lägga ner förundersökningen«. I sin drygt fem sidor långa inlaga skriver Björn Hurtig att åklagaren inte objektivt kan bevisa det brott han lägger narkosläkaren till last, något som borde innebära att förundersökningen ska läggas ned.
»Det kan inte vara korrekt att låta domstolen bedöma en medicinsk frågeställning som de medicinskt sakkunniga inte kan ge svar på. Domstolen kan möjligen ta ett beslut om huruvida de anser att analysförfarandet på RMV gått rätt till eller om så inte varit fallet. Men den springande punkten är vad barnet dött av och detta kan inte ens Rättsliga Rådets medicinska expert säga med säkerhet. Det vore då fel att tvinga en domstol att göra en sådan bedömning. Den uppenbara risk som finns för en felbedömning gör att beslutet att tvinga domstolen att fatta beslut i saken strider mot ett sunt rättssäkerhetstänkande. Förundersökningen skall därför läggas ner.«
Peter Claeson har emellertid inte funnit skäl att ändra sitt beslut och har därför som rutinen anger vänt sig till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum för att få åtalsbeslutet överprövat. Fallet ska nu utredas där, och sedan fattar en överåklagare beslut. Utvecklingscentrum har en rekommendation att ärenden bör vara avgjorda inom tre månader.