Sedan Landstinget i Jönköpings län införde journaldatasystemet Cosmic brett har kritiken inte varit nådig. Bland annat skrev ett 90-tal distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin ett öppet brev till landstinget där de hävdade att införandet av journalsystemet Cosmic lett till en rad försämringar av patientsäkerheten.
– Ett stort problem är att det är så tidsödande, svårmanövrerat och ologiskt uppbyggt. Det leder till risk för att patienter förväxlas och att man lätt avstår från att söka information eftersom den ligger dold i systemet, sa Saskia Bengtsson, distriktsläkare på Bankeryds vårdcentral och en av undertecknarna, i Läkartidningen nr 46/2010, se Jönköpingsläkare protesterar mot Cosmic.
Det har också gjorts ett antal lex Maria-anmälningar om tillbud som rör journalsystemet Cosmic i Landstinget i Jönköpings län. Utifrån detta har Socialstyrelsen inlett en granskning av systemet ur patientsäkerhetssynpunkt. Bland annat har en rad frågor ställts till vårdgivaren. Landstingsdirektören Agneta Jansmyr har svarat på enkäten, och beträffande vilka de största riskerna med Cosmic är, ur patientsäkerhetssynpunkt, skriver hon följande:
»Den största risken är att inte systemet används på det sätt som det är tänkt att användas på, och att då t ex information sparas på fel ställe eller att remisser skickas till fel enhet. Ett problem med Cosmic är att det inte är så intuitivt eller självinstruerande vilket gör att man måste lära sig hur man ska göra. En risk är också om inte bevakningarna av inkorgar med mera görs systematiskt. Det måste finnas tydliga rutiner på enheterna.«
Agneta Jansmyr skriver också att de förväxlingar av patienter som skett i systemet visat sig vara handhavandefel, något som också gäller en del av riskerna med Cosmics läkemedelsmodul. Just när det gäller läkemedelsmoduler ser hon dock risker till exempel med att det saknas koppling till Apodos.
Förutom enkäten intervjuar Socialstyrelsen också användare av systemet i såväl öppen- som slutenvård, något som ska pågå under hela maj månad. Därefter ska informationen analyseras och sammanställas.
– Vår målsättning är att vi ska vara klara i juni, säger Örjan Dahlberg som håller i projektet på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, region sydöst.
Han låter emellertid själv relativt tvivlande inför denna optimistiska tidsplanering.
Förutom att upptäcka eventuella brister från patientsäkerhetssynpunkt i införandet, driften eller användningen av Cosmic i Landstinget i Jönköpings län säger Örjan Dahlberg att resultatet ska kunna användas vid framtida tillsyn som rör journaldatasystem.